Friday, 29 April 2016

STEPHEN'S SPEECH TO THE SANHEDRIN. / STÉPHANUS SE TOESPRAAK AAN DIE JOODSE RAAD.

Weekend 20 & 21 August 2016. 
WORD OF THE DAY:
(1 Corinthians 8:5,6)
5. If after all there are so-called gods, whether in heaven or on earth - as there are many gods and many lords -
6. Yet for us there is OneGod the Father, from Whom are all things and for Whom we live, and one Lord Jesus Christ, through Whom are all things, and through Whom we live. 

MESSAGE OF THE DAY:
STEPHEN'S SPEECH TO THE SANHEDRIN:
(Acts 7:11-21)
11. "Then a famine occurred throughout Egypt and Canaan, causing great suffering, and our ancestors could not find food.  
12. "So when Jacob heard that there was grain in Egypt, he sent our ancestors there the first time. 
13. "On their second visit Joseph made himself known to his brothers again, and Joseph's family became known to Pharaoh. 
14. "So Joseph sent a message and invited his father Jacob and all his relatives to come, seventy-five people in all. 
15. "So Jacob went down to Egypt  and died there, along with our ancestors,
16. "And their bones were later moved to Shechem, and placed in the tomb that Abraham had bought for a certain sum of money from the sons of Hamor in Shechem.  
17. "But as the time drew near for God to fulfill the promise He Had declared to Abraham, the people increased greatly in number in Egypt, 
18. "Until another king who did not know about Joseph, ruled over Egypt. 
19. "This was the one who exploited our people and was cruel to our ancestors, forcing them to abondon their infants so they would die. 
20. "At that time Moses was born, and he was beautiful to God. For three months he was brought up in his father's house,
21. "And when he had been abandoned, Pharaoh's daughter adopted him and brought him up as her own son."

Naweek 20 & 21 Augustus 2016. 
WOORD VAN DIE DAG:
(1 Korinthiërs 8:5,6)
5. Want al is daar ook sogenaamde gode, of dit in die hemel en of dit op die aarde is - soos daar baie gode en baie here is -
6. Tog is daar vir ons maar Een God die Vader uit Wie alles is, en ons tot Hom, en Een Here Jesus Christus deur Wie alles is, en ons deur Hom. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
STÉPHANUS SE TOESPRAAK AAN DIE JOODSE RAAD:
(Handelinge  7:11-21)
11. "En 'n hongersnood en groot benoudheid het oor die hele Egipteland en Kanaän gekom, en ons vaders kon geen voedsel kry nie. 
12. "En toe Jakob hoor dat daar koring in Egipte was, het hy ons vaders die eerste keer uitgestuur. 
13. "En die tweede keer is Josef deur sy broers herken, en die afkoms van Josef het aan Farao bekend geword. 
14. "Toe het Josef gestuur en sy vader Jakob laat roep en sy hele familie, vyf-en-sewentig siele. 
15. "En Jakob het afgetrek na Egipte en daar gesterwe, hy en ons vaders. 
16. "En hulle is oorgebring na Sigem en weggelê in die graf wat Abraham vir 'n som geld gekoop het, van die seuns van Hemor, die vader van Sigem. 
17. "En namate die tyd van die belofte wat God aan Abraham met 'n eed beloof het nader kom, het die volk toegeneem en vermeerder in Egipte,
18. "Totdat daar 'n ander koning opgestaan het wat nie vir Josef geken het nie. 
19. "Hy het listig met ons geslag te werk gegaan en ons vaders mishandel, deur hulle te verplig om hul kindertjies weg te gooi, sodat hulle nie in die lewe behou kon word nie. 
20. "In dié tyd is Moses gebore, en hy was wonderlik mooi. Drie maande lank is hy in die huis van sy vader versorg;
21. "En toe hy weggegooi is, het Farao se dogter hom opgeneem en hom as haar seun grootgemaak."

(God willing and by His marvellous grace and mercy I wiil share the Word with you, as often as I possibly can.     /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)


Many thanks to Joseph Prince Ministries for reminding us about the truth in 2 Timothy 2:1. 

No comments:

Post a Comment