Friday, 29 April 2016

ON THE ROAD TO EMMAUS, Third section ... / OP PAD NA ÉMMAÜS, Derde gedeelte ...

Tuesday 3 May 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Psalm 18:46)
The Lord lives! Blessed be my Rock; and let the God of my salvation be exalted!

MESSAGE OF THE DAY:
ON THE ROAD TO EMMAUS, Third section ...
(Luke 24:40-53)
40. When He had said this He showed them His hands and His feet.  
41. And while they still could not believe it (because of their joy) and were amazed, He said to them: "Do you have anything here to eat?"
42. So they gave Him a piece of broiled fish,
43. And He took it and ate it in front of them. 
44. Then He said to them: "These are My words that I spoke to you while I was still with you; that everything written about Me in the law of Moses and the prophets and the psalms must be fulfilled."
45. Then He opened their minds so they could understand the Scriptures, 
46. And said to them: "Thus it stands written that the Christ would suffer and would rise from the dead on the third day, 
47. "And repentance for the forgiveness of sins would be proclaimed in His Name to all nations, beginning from Jerusalem. 
48. "You are My witnesses to these things. 
49. "And look, I Am sending you what My Father promised. But stay in the city until you have been clothed with power from on high."
50. Then Jesus led them out as far as Bethany, and lifting up His hands, He blessed them. 
51. Now during the blessing He departed and was taken up into heaven.  
52. So they worshiped Him and returned to Jerusalem with great joy. 
53. And were continually in the temple courts blessing and praising God. 

Dinsdag 3 Mei 2016. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Psalm 18:47)
Die Here leef! En geloofd sy my rots, en laat verhoog wees die God van my heil. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
OP PAD NA ÉMMAÜS, Derde gedeelte ...
(Lukas 24:40-53)
40. En terwyl Hy dit sê, wys Hy hulle Sy hande en voete.  
41. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie en hulle verwonder, sê Hy vir hulle: "Het julle hier iets om te eet."
42. Daarop gee hulle Hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek.  
43. En Hy het dit geneem en voor hulle oë geëet. 
44. En Hy sê vir hulle: "Dit is die woorde wat Ek met julle gespreek het, toe Ek nog by julle was, dat alles wat oor My geskrywe was in die wet van Moses en die profete en die psalms, vervul moet word. 
 45. Toe open Hy hulle verstand om die Skrifte te verstaan. 
46. En Hy sê vir hulle; "So is dit geskrywe en so moes die Christus ly, en op die derde dag uit die dode opstaan, 
47. "En bekering en vergewing van sondes in Sy Naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder. 
48. "En julle is getuies van hiedie dinge. 
49. "En kyk, Ek stuur die belofte van My Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte."
50. En Hy het hulle uitgelei tot by Betánië. En Hy het Sy hande opgehef en hulle geseën. 
51. En terwyl Hy hulle seën het Hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. 
52. En hulle het Hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. 
53. En hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank.  Amen. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy I wiil share the Word with you, as often as I possibly can.     /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)

Cell phone photo taken in our garden


No comments:

Post a Comment