Friday, 29 April 2016

GOD MADE JESUS BOTH LORD AND CHRIST. / GOD HET JESUS BEIDE HERE EN CHRISTUS GEMAAK.

Saturday 21 May 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Acts 16:31)
And they answered: "Believe in the Lord Jesus Christ (give yourself up to Him, take yourself out of your own keeping and entrust yourself into His keeping), and you will be saved, (and this applies both to) you and your household as well."

MESSAGE OF THE DAY:
GOD MADE JESUS BOTH LORD AND CHRIST:
(Acts 2:29-36)
29. Brethren, it is permitted me to tell you confidently and with freedom concerning the patriarch David - that he both died and was buried, and his tomb is with us to this day. 
30. Being however a prophet, and knowing that God had sealed to him with an oath that He would set one of his descendants on his throne, 
31. He, foreseeing this, spoke (by forknowledge) of the resurrection of the Christ (the Messiah) that He was not deserted (in death) and left in Hades (the state of departed spirits), nor did His body know decay or see destruction. 
32. This Jesus God raised up, and of that all we (His disciples) are witnesses. 
33. Being therefore lifted high by the right hand of God, and having received from the Father the promised (blessing which is the) Holy Spirit, He Has made this outpouring, which you yourselves both see and hear. 
34. For David did not ascend into the heavens; yet he himself says: "The Lord said to my Lord: 'Sit at My right hand and share My throne -
35. "'Until I make Your enemies a footstool for Your feet.'"
36. Therefore let the whole house of Israel recognize beyond all doubt and acknowledge assuredly that God Has made Him both Lord and Christ (the Messiah) - this Jesus Whom you crucified. 

Saterdag 21 Mei 2016. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Handelinge 16:31)
Toe sê hulle: "Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin."
 
BOODSKAP VAN DIE DAG:
GOD HET JESUS BEIDE HERE EN CHRISTUS GEMAAK: 
(Handelinge 2:29-36)
29. Broeders, ek kan vry-uit met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe. 
30. Omdat hy dan 'n profeet was en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit, 
31. Het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat Sy siel nie in die doderyk verlaat is, en Sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. 
32. Hierdie Jesus, het God opgewek, waarvan ons almal getuies is. 
33. Nadat Hy dan deur die regterhand van God verhoog is, en by die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het Hy dit uitgestort, wat julle nou sien en hoor. 
34. Want Dawid het nie in die hemele opgevaar nie, maar hy self sê: "Die Here het gespreek tot my Here: 'Sit aan My regterhand, 
35. "'Totdat Ek U vyande gemaak het 'n voetbank van U voete.'"
36. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God Hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het.

(God willing and by His marvellous grace and mercy I will share the Word with you, as often as I possibly can.     /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to Derek Prince for this comforting yet powerful statement, from Derekprince.org. 

No comments:

Post a Comment