Sunday, 3 April 2016

JESUS AT THE SEA OF TIBERIAS. / JESUS BY DIE SEE VAN TIBERIAS.

Sunday 24 April 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Daniel 2:20)
Daniel answered: "Blessed be the Name of God forever and ever! For wisdom and might are His."
 
MESSAGE OF THE DAY:
JESUS AT THE SEA OF TIBERIAS, Third section ...
(John 21:17-25)
17. Jesus said a third time: "Simon, son of Jonah, do you love Me?" Peter was distressed that Jesus asked him a third time, "Do you love Me?" and said: "Lord, You know everything. You know that I love You." Jesus replied: "Feed My sheep."
18. "I tell you the solemn truth: when you were young, you tied your clothes around you and went wherever you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and others will tie you up, and bring you where you do not want to go."
19. (Now Jesus said this to indicate clearly by what kind of death Peter was going to glorify God.) After He said this, Jesus told Peter: "Follow Me."
20. Peter turned around and saw the disciple whom Jesus loved, following them. (This was the disciple who had leaned back against Jesus' chest at the meal and asked: "Lord, who is the one who is going to betray You?")
21. So when Peter saw him, Peter asked Jesus, "Lord, what about him?" 
22. Jesus replied: "If I want him to live until I come back, what concern is that of yours? You follow Me!" 
23. So the saying circulated among the brothers and sisters that this disciple was not going to die. But Jesus did not say to him that he was not going to die, but rather; "If I want him to live until I come back, what concern is that of yours?" 
24. This is the disciple who testifies about these things, and has written about these things, and we know that his testimony is true. 
25. There are many other things that Jesus did. If every one of them were written down, I suppose the whole world would not have enough room for the books that would be written.

Sondag 24 April 2016. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Daniël 2:20)
En Daniël het toe gespreek en gesê:
"Mag die Naam van God geprys word van ewigheid tot ewigheid, want die wysheid en die krag is Syne."

BOODSKAP VAN DIE DAG
JESUS BY DIE SEE VAN TIBÉRIAS, Derde gedeelte ...
(Johannes 21:17-25)
17. Hy vra hom die derde maal: "Simon, seun van Jona, het jy My lief?" Petrus het bedroef geword omdat Hy hom die derde maal vra: "Het jy My lief?" En hy antwoord Hom: "Here, U weet alles, U weet dat ek U liefhet," Jesus sê vir hom: "Laat My skape wei.
18. "Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou: Toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou; maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uisteek, en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie."
19. En dit het Hy gesê om aan te dui deur hoedanige dood hy God sou verheerlik; en toe Hy dit gespreek het, sê Hy vir hom: "Volg My."
20. En Petrus het hom omgedraai en die dissipel sien volg vir wie Jesus liefgehad het, die een wat by die maaltyd op Sy bors geval en gesê het: "Here, wie is U verraaier?"
21. Toe Petrus hom sien vra hy vir Jesus: "Here, maar wat van hom?"
22. Jesus antwoord hom: "As Ek wil hê dat hy bly totdat Ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy My!"
23. Hierdie Woord het toe onder die broeders uitgegaan dat daardie dissipel nie sou sterwe nie, maar: "As  Ek wil hê dat hy bly totdat Ek kom, wat gaan dit jou aan?"
24. Dit is daardie dissipel wat van hierdie dinge getuig, en hierdie dinge geskryf het. En ons weet dat sy getuienis waar is.  
25. En daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het; maar as hulle alles een vir een beskrywe moes word, sou die wêreld self, dink ek, die geskrewe boeke nie kon bevat nie. Amen. 

(God willing and by His marvelous grace and mercy, I will share the Word with you, as often as I possibly can.  /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.) 
Cell phone photo taken in our garden


2 comments: