Friday, 29 April 2016

STEPHEN, THE FIRST MARTYR FOR CHRIST. /. STÉPHANUS, DIE EERSTE MARTELAAR VIR CHRISTUS.

Weekend 6 & 7 August 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Jeremiah 7:23)
"I also explicitly commanded them: 'Obey Me. If you do, I will be your God and you will be My people. Live exactly the way I tell you, and things will go well with you.'"

MESSAGE OF THE DAY:
STEPHEN, THE FIRST MARTYR FOR CHRIST:
(Acts 6:8-15)
8. Now Stephen, a man full of God's grace and power, was performimg great wonders and miraculous signs among the people. 
9. Opposition arose however, from members of the synagogue of the Freedmen (as it was called), both Jews of Cyrene and Alexandria, as well as the provinces of Cilicia and Asia. These men began to argue with Stephen.  
10. But they could not stand up against and resist the wisdom and the Spirit with which he spoke.   
11. Then they secretly instigated some men to say: "We have heard this man speaking blasphemous words against Moses and God.   
12. So they stirred up the people, the elders and the experts in the law; then they approached Stephen, seized him and brought him before the council. 
13. They produced false witnesses who said: "This man does not stop saying things against this holy place and the law. 
14. "For we have heard him saying that Jesus the Nazarene will destroy this place and change the customs that Moses handed down to us."
15. All who were sitting in the Sanhedrin looked intently at Stephen, and they saw that his face was like the face of an angel. 

Naweek 6 & 7 Augustus 2016. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Jeremia 7:23)
"Maar hierdie saak het Ek hulle beveel, naamlik: 'Luister na My stem, dan sal Ek vir julle 'n God wees, en julle sal vir My 'n volk wees; en wandel net in die weg wat ek julle beveel, dat dit met julle goed kan gaan.'"

BOODSKAP VAN DIE DAG:
STÉPHANUS, DIE EERSTE MARTELAAR VIR CHRISTUS:
(Handelinge 6:8-15)
8. En Stéfanus, vol van geloof en krag, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. 
9. En daar het sommige van die sogenaamde sinagoge van die Libertyne opgestaan, en van die Cirenéërs en Alexandryne, en van die mense van Cilicië en Asië, en hulle het met Stefánus geredetwis. 
10. Maar hulle kon die wysheid en die Gees waardeur hy gespreek het, nie weerstaan nie.  
11. Toe het hulle manne opgestook om te sê: "Ons het hom lasterlike dinge hoor praat teen Moses en God." 
12. En hulle het die volk en die ouderlinge en die skrifgeleerdes in beweging gebring, en op hom afgekom en hom gegryp en voor die Raad gebring. 
13. En hulle het valse getuies laat optree om te sê: "Dié man hou nie op om lasterlike dinge te praat teen hierdie heilige plek en die wet nie.
14. "Want ons het hom hoor sê: 'Hierdie Jesus die Nasaréner, sal hierdie plek afbreek, en die sedes wat Moses aan ons oorgelewer het, verander.'"
15. En terwyl almal wat in die Raad sit, hul oë stip op hom hou, sien hulle dat sy gesig soos die gesig van 'n engel was. 
 
(God willing and by His marvelous grace and mercy I wiil share the Word with you, as often as I possibly can.     /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to Belinda van Heerden Crail who posted these words of wisdom and this lovely and serene image of a dove from: "Touching Lifes."


No comments:

Post a Comment