Friday, 29 April 2016

PETER HEALS THE CRIPPLED BEGGAR. /. PETRUS GENEES DIE KREUPEL-GEBORE BEDELAAR.

Sunday 5 June 2016. 
WORD OF THE DAY:
(11 Corinthians 4:8,9)
8. We are experiencing trouble on every side, but we are not crushed; we are perplexed, but not driven to despair;
9. We are persecuted, but not abandoned; we are knocked down, but not destroyed. 

MESSAGE OF THE DAY:
PETER HEALS THE CRIPPLED BEGGAR:
(Acts 3:1-10)
1. Now Peter and John were going up to the temple at the time for prayer, at three o'clock in the afternoon.  
2. And a man lame from birth was being carried up, who was placed at the temple gate called: the "Beautiful Gate" every day so he could beg for money, from those going into the temple courts. 
3. When he saw Peter and John about to go into the temple courts, he asked them for money. 
4. Peter looked directly at him (as did John) and said: "Look at us!"
5. So the lame man paid attention to them, expecting to receive something from them. 
6. But Peter said: "I have no silver or gold, but what I do have, I give you: "In the Name of Jesus Christ the Nazarene, stand up and walk!"
7. Then Peter took hold of him by the right hand and raised him up, and at once the man's feet and ankles were made strong.   
8. He jumped up, stood and began walking around, and he entered the temple courts with them, walking and leaping and praising God.  
9. All the people saw him walking and praising God. 
10. And they recognized him as the man who used to sit and ask for donations at the Beautiful Gate of the temple, and they were filled with astonishment and amazement at what had happened to him.  

Sondag 5 Junie 2016. 
WOORD VAN DIE DAG:
11 Korinthiërs 4:8,9)
8. In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie; ons is verleë, maar nie radeloos nie;
9. Vervolg, maar nie verlate nie; neergewerp, maar nie vernietig nie. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PETRUS GENEES DIE KREUPEL-GEBORE BEDELAAR:
(Handelinge 3:1-10)
1. En Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan op die uur van die gebed, die negende uur.  
2. En daar is 'n sekere man aangedra wat van sy geboort af kreupel was; hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort, wat die Skone genoem word, om 'n aalmoes te vra van die wat in die tempel ingaan. 
3. Toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wou binnegaan, het hy om 'n aalmoes gevra. 
4. En Petrus saam met Johannes het hom stip aangekyk en gesê: "Kyk na ons."
5. En hy het sy oë op hulle gehou in die verwagting dat hy iets van hulle sou ontvang. 
6. Maar Petrus sê: "Silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou: In die Naam van Jesus Christus, die Nasaréner, staan op en loop!"
7. Toe gryp hy hom aan sy regterhand en rig hom op, en onmiddelik het sy voete en enkels sterk geword. 
8. En hy het opgespring en gestaan en rondgeloop en saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy rondloop en spring en God prys. 
9. En die hele volk het gesien hoe hy daar loop en God prys. 
10. En hulle het hom herken, dat dit hy was wat by die Skone Poort van die tempel gesit het om te bedel, en hulle is vervul met verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur het. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy I will share the Word with you, as often as I possibly can.     /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to Charity M. Richey Bentley for this beautiful and powerful prayer for the week to come. 
And from me, may you all have a blessed week!

No comments:

Post a Comment