Friday, 29 April 2016

PETER ADDRESSES THE CROWD AT PENTECOST. / PETRUS SPREEK DIE SKARE TOE OP PINKSTERFEES.

Monday 16 May 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Luke 10:27)
The expert answered: "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbour as yourself."
 
MESSAGE OF THE DAY:
PETER ADDRESSES THE CROWD AT PENTECOST: 
(Acts 2:14-28)
14. But Peter stood up with the eleven, raised his voice, and addressed them: "You men of Judea and all who live in Jerusalem, know this and listen carefully to what I say:
15. "In spite of what you think, these men are not drunk, for it is only nine o'clock in the morning. 
16. "But this is what was spoken about through the prophet Joel:
17. "'And in the last days it will be,'  God says, 'That I will pour out My Spirit on all people, and your sons and your daughters will prophesy, and your young men will see visions, and your old men will dream dreams. 
18. "'Even on my servants, both men and woman, I will pour out My Spirit in those days, and they will prophesy. 
19. "'And I will perform wonders in the sky above, and miraculous signs on the earth below, blood and fire and clouds of smoke.
20. "'The sun will be changed to darkness and the moon to blood, before the great and glorious day of the Lord comes. 
21. "'And then everyone who calls on the name of the Lord will be saved.'
22. "Men of Israel, listen to these words: Jesus the Nazarene, a Man clearly attested to you by God with powerful deeds, wonders, and miraculous signs that God performed among you through Him, just as you yourselves know -
23. "This Man, Who was handed over by the predeterment plan and foreknowledge of God, you executed by nailing Him to a cross, at the hands of Gentiles. 
24. "But God raised Him up, having released Him from the pains of death, because it was not possible for Him to be held in its power.  
25. "For David says about Him: 'I saw the Lord always in front of Me, for He is at My right hand so I will not be shaken.
26. "'Therefore My heart was glad and my tongue rejoiced; My body also will live in hope, 
27. "'Because You will not leave My soul in Hades, nor permit Your Holy One to experience decay.
28. "'You have made known to Me the paths of life; You will make Me full of joy with Your presence.'" 

Maandag 16 Mei 2016. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Lukas 10:27)
En hy antwoord en sê: "Jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand, en jou naaste soos jouself."
 
BOODSKAP VAN DIE DAG:
PETRUS SPREEK DIE SKARE TOE OP PINKSTERDAG:
(Handelinge 2:14-28)
14. Maar Petrus het opgestaan met die elf en sy stem verhef en hulle toegespreek: "Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet, en luister na my woorde,
15. "Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dis nog maar die derde uur in die môre. 
16. "Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is:
17. "'En in die laaste dae,' spreek God, 'sal Ek van My Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom.  
18. "'En ook op my diensknegte en diensmaagde sal Ek in dié dae van My Gees uitstort, en hulle sal profeteer;
19. "'En Ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. 
20. "'Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed voordat die groot en deurlugtige dag van die Here kom,
21. "'En elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.'
22. "Israeliete, luister na hierdie woorde! Jesus die Nasaréner, 'n Man deur God vir julle aangewys, met kragte en wonders en tekens wat God deur Hom onder julle gedoen het, soos julle self ook weet -
23. "Hom, wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring;
24. "Hom het God opgewek, nadat Hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat Hy daardeur vasgehou sou word. 
25. "Want Dawid sê van Hom: 'Ek het die Here altyddeur voor My gesien, want Hy is aan my regterhand, dat ek nie sou wankel nie.  
26. "'Daarom is My hart bly en My tong juig, ja, ook sal nog My vlees rus in hoop. 
27. "'Want U sal My siel nie aan die doderyk oorlaat, of U Heilige oorgee om verderwing te sien nie.  
28. "'U het My die weë van die lewe bekend gemaak; U sal My vervul met vreugde by U aangesig.'"

(God willing and by His marvellous grace and mercy I will share the Word with you, as often as I possibly can.     /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)


Cell phone photo taken in our garden

No comments:

Post a Comment