Thursday, 17 October 2013

JESUS, OUR HIGH PRIEST FOREVER / JESUS, ONS HOËPRIESTER VIR EWIG.

Friday 18 October 2013.
JESUS, OUR HIGH PRIEST FOREVER:
Part 1.
1. English - (NKJ Translation)
(God's infallible purpose in Christ)
[Hebrews 6:13-17]
13. For when God made a promise to Abraham, because He could swear by no greater, He swore by Himself. 
14. Saying: "Surely blessing I will bless you, and multiplying I will multiply you."
15. And so, after he (Abraham), had patiently endured, he obtained the promise. 
16. For men indeed swear by the greater, and an oath for confirmation is for them an end of all dispute. 
17. Thus God, determining to show more abundantly to the heirs of promise the immutibility of His counsel, confirmed it by an oath. 

Vrydag 18 Oktober 2013. 
JESUS, ONS HOËPRIESTER VIR EWIG:
Gedeelte 1.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
(God se onfeilbare voornemens in Christus.)
[Hebreërs 6:13-17]
13. Want toe God aan Abraham die belofte gegee het, het Hy, omdat Hy by geen meerdere kon sweer nie, by Homself gesweer -
14. En gesê: "Voorwaar Ek sal jou ryklik seën en jou grootliks vermeerder."
15. En so het hy (Abraham), die belofte verkry nadat hy geduldig gewag het. 
16. Want mense sweer by een wat meer is, en die eed van bevestiging is vir hulle die einde van alle teëspraak.
17. Daarom het God omdat Hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte die onveranderlikheid van Sy raad wou toon, dit met 'n eed gewaarborg. 

    Photo by / Foto deur: Martin Heigan. 

No comments:

Post a Comment