Wednesday, 16 October 2013

THE SUPREMACY OF CHRIST / DIE OPPERHEERSKAPPY VAN CHRISTUS.

Thursday 17 October 2013. 
THE SUPREMACY OF CHRIST:
Part 3.
1. English - (NIV Translation)
[Colossians 1-22-23]
22. But now He Has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His (the Father's) sight, without blemish and free from accusation -
23. If you continue in your faith, established and firm, not moved from the hope held out in the gospel. This is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. 

17 Oktober 2013. 
DIE OPPERHEERSKAPPY VAN CHRISTUS:
Gedeelte 3.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling.)
[Kolossense 1:22-23]
22. In die liggaam van Sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor Hom, (die Vader), te stel;
23. As julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. 

No comments:

Post a Comment