Saturday, 21 December 2013

GIVING AND RECEIVING/SOWING AND REAPING : GEE EN ONTVANG/SAAI EN OES.

Sunday 22 December 2013.
WORD OF THE DAY:
[Isaiah 43:2]
When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze.

Sondag 22 Desember 2013.
WOORD VAN DIE DAG:
(Jesaja 43:2)
As jy deur die water gaan, sal Ek by jou wees; en as jy deur die riviere gaan, sal dit jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan sal jy jou nie skroei nie en die vlam sal jou nie brand nie.

Sunday 22 December 2013.
MESSAGE OF THE DAY:
GIVING AND RECEIVING/SOWING AND REAPING:
(King James Bible) - personal commentary by Oral Roberts. 
"This reveals again the eternal principle of the seed promised by God in Genesis 3:15 to Adam and Eve; to Noah in Genesis 8:22 as seedtime and harvest; to Abraham in Genesis 12:2 as: 'I will BLESS you and make you a BLESSING.'
"As we go through the Old Testament, we will see the SEED PRINCIPLE as the main thread of the garment of salvation and redemption. And in the New Testament we will see it in its most refined form as: 
•  Giving and Receiving.
•  Sowing and reaping.
We see God explaning it all in John 3:16: 'For God so loved the world that He gave His only begotten Son that  whosoever believes in Him, should not perish but have everlasting life.'"

Sondag 22 Desember 2013.
BOODSKAP VAN DIE DAG:
GEE EN ONTVANG/SAAI EN OES:
(King James Bible) - persoonlike kommentaar deur Oral Roberts.
"Dit openbaar weereens die ewige prinsiep van saad wat deur God belowe is in Genesis 3:15, aan Adam en Eva; aan Noag in Genesis 8:22, as saaityd en oes; en aan Abraham in Genesis 12:2 as, 'Ek sal jou SEËN en jou 'n SEËNING maak.'"
"As ons deur die Ou Testament gaan, sien ons die SAAD KONSEP as die hoof-draad wat deur die kledingstuk van redding en verlossing gaan.
"In die Nuwe Testament sien ons dit in die mees verfynde vorm as:
• Gee en ontvang.
• Saai en oes.
"Ons sien God se verduideliking in Johannes 3:16: 'Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy Sy Eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.'"

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again tomorrow.
: As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel)
      
Cell phone photo  :  Selfoon fotoNo comments:

Post a Comment