Monday, 30 December 2013

THE HEART OF LOVE: GIVING. / DIE HART VAN LIEFDE: OM TE GEE.

Tuesday 31 December 2013.
WORD OF THE DAY:
[Philippians 4:13]
I can do everything through Christ Who gives me strength. 

Dinsdag 31 Desember 2013.
WOORD VAN DIE DAG:
[Filippense 4:13]
Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. 

Tuesday 31 December 2013.
MESSAGE OF THE DAY:
THE HEART OF LOVE: - GIVING:
Part 2.
1. English - (King James Bible - with personal commentary by ORAL ROBERTS - on the Scriptures which shaped his life and ministry.)

"The Macedonians pooled their gifts and 'sent' them to Paul. Their giving came out of their "deep poverty." (2 Corinthians 8:2) - SHOWING US to give out of our need also. Through their "giving grace" they were "rich in liberality."
In fact, Paul says, they "gave themselves first." Then it followed with the giving of their money and goods. This goes all the way back to the faith of Abraham who, upon knowing WHO GOD IS, gave tithes of all. (Genesis 14:18-20). We who believe are "of the faith of Abraham." (Galation 3:7)

Dinsdag 31 Desember 2013.
BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE HART VAN DIE LIEFDE: - OM TE GEE:
Deel 2.
2. Afrikaans - (King James Bible - met persoonlike kommentaar deur ORAL ROBERTS - uit die Skrifgedeeltes wat die grondslag en vorming van sy lewe en bediening was.) In Afrikaans by benadering deur myself vertaal. 

"Die Masedoniërs het al hulle geskenke bymekaar gegooi en alles aan Paulus "gestuur." Hulle gawes het gekom uit hulle "diepe armoede." (2 Korinthiërs 8:2) en WYS SO AAN ONS om ook uit ons gebrek te gee. Deur hulle "oorhandigende welwillendheid" was hulle ook "ryk in mildadigheid en gulhartigheid."
"Feit is, Paulus sê dat hulle 'hulleself eerste gegee het.' Daarna het hulle dit opgevolg met die gee van geld en goedere. So gaan dit al die pad terug na die geloof van Abraham, toe hy tot de besef gekom het WIE GOD IS, en tiendes en offerandes van alles begin gee het. (Genesis 14:18-20).
"Ons wat glo, is "geloofs-kinders van Abraham." (Galasiërs 3:7)

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again tomorrow. / As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)

3 comments: