Monday, 16 December 2013

THE PARABLE OF THE WEEDS EXPLAINED | DIE VERKLARING VAN DIE GELYKENIS VAN DIE ONKRUID.

Monday 16 December 2013.
WORD OF THE DAY:
[Hebrews 11:6]
But without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a Rewarder of those who diligently seek Him.

Maandag 16 Desember 2013.
WOORD VAN DIE DAG:
[Hebreërs 11:6]
Maar sonder geloof is dit onmoontlik om Hom te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is, en 'n Beloner is van diegene wat Hom gedurigdeur soek. 

Monday 16 December 2013.
MESSAGE OF THE DAY:
THE PARABLE OF THE WEEDS EXPLAINED:
Part 2.
1. English - (New International Version)
[Matthew 13:40-43]
40. "As the weeds are pulled up and burned in the fire, so it will be at the end of the age. 
41. "The Son of Man will send out His angels, and they will weed out of His Kingdom everything that causes sin and all who do evil. 
42. "They will throw them into the fiery furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth.
43. "Then the righteous will shine like the sun in the Kingdom of their Father. He who has ears, let him hear."

Maandag 16 Desember 2013.
BOODSKAP VAN DIE DAG:
VERKLARING VAN DIE GELYKENIS VAN DIE ONKRUID:
Deel 2.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Matthéüs 13:40-43]
40. "Net soos die onkruid dan bymekaargemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die voleinding van hierdie wêreld:
41. "Die Seun van die Mens sal Sy engele uitstuur, en hulle sal uit Sy Koninkryk bymekaarmaak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen -
42. "En sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van tande. 
43. "Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor."
       Cell phone photo | Selfoon foto.

No comments:

Post a Comment