Monday, 16 December 2013

THE PARABLE OF THE MUSTARD SEED | DIE GELYKENIS VAN DIE MOSTERD SAAD.

Tuesday 17 December 2013.
WORD OF THE DAY:
[Isaiah 1:18]
"Come now and let us reason together," says the Lord. "Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow; though they are red like crimson, they shall be as wool."

Dinsdag 17 Desember 2013.
WOORD VAN DIE DAG:
[Jesaja 1:18]
"Kom nou en laat ons die saak uitmaak," sê die Here. "Al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol."

Tuesday17 December 2013.
MESSAGE OF THE DAY:
THE PARABLE OF THE MUSTARD SEED:
1. English - (New King James Version)
[Matthew 13:31-32]
31. Another parable He put forth to them: "The Kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and sowed in his field,
32. "Which indeed is the least of all the seeds, but when it is grown it is greater than the herbs and becomes a tree, so that the birds of the air come and nest in its branches."

Dinsdag 17 Desember 2013.
BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE GELYKENIS VAN DIE MOSTERDSAAD:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Matthéüs 13:31-32]
31. 'n Ander gelykenis het Hy hulle voorgehou en gesê: "Die Koninkryk van die hemele is soos 'n mosterdsaad wat 'n man neem en in sy land saai;
32. "Wat wel die kleinste is van al die soorte saad, maar as dit gegroei het, groter is as die groentesoorte en 'n boom word, sodat die voëls van die hemel kom en nes maak in sy takke."
       Cell phone photo | Selfoon foto

No comments:

Post a Comment