Wednesday, 25 June 2014

FAITHFUL AND WISE MANAGER / GETROUE EN VERSTANDIGE BESTUURDER.

Wednesday 25 June 2014. 
WORD OF THE DAY: 
[Luke 17:6] He replied: "If you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree: 'Be uprooted and planted in the sea.' And it will obey you." 

MESSAGE OF THE DAY:
(THE FAITHFUL AND WISE MANAGER):
1. English - (New International Version):
[Luke 12:42-48]
42. The Lord answered: "Who then is the faithful and wise manager, whom the master puts in charge of his servants to give them their food allowance at the proper time?
43. "It will be good for that servant whom the master finds doing so when he returns. 
44. "I tell you the truth, he will put him in charge of all his possessions. 
45. "But suppose the servant says to himself: 'My master is taking a long time in coming,' and he then begins to beat the menservants and maidservants and  to eat and drink and get drunk. . .
46. "The master of that servant will come on a day when he does not expect him, and at an hour he is not aware of. He will cut him to pieces and assign him a place with the unbelievers. 
47. "That servant who knows his master's will and does not get ready or does not do what his master wants, will be beaten with many blows. 
48. "But the one who does not know and does things deserving punishment will be beaten with a few blows. From everyone who has been given much, much will be demanded; and from the one who has been entrusted with much, much more will be asked."

Woensdag 25 Junie 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Lukas 17:6] En die Here sê: "As julle geloof gehad het soos 'n mosterdsaad, sou julle vir hierdie moerbeiboom sê: 'Word ontwortel en in die see geplant.' En hy sou julle gehoorsaam wees."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
GETROUE EN VERSTANDIGE BESTUURDER:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Lukas 12:42-48]
42. En die Here antwoord: "Wie is dan die getroue en verstandige bestuurder wat die heer oor sy diensvolk sal aanstel om hulle rantsoen op tyd te gee?
43. "Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer as hy kom, só besig sal vind. 
44. "Waarlik, Ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. 
45. "Maar as daardie dienskneg in sy hart sê: 'My heer talm om te kom, en hy die diensknegte en diensmaagde begin slaan, en begin eet en drink en dronk word . . .
46. "Dan sal die heer van daardie dienskneg kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur dat hy dit nie weet nie, dan sal hy hom pynig en hom 'n deelgenoot maak van die ontroues. 
47. "En daardie dienskneg wat die wil van sy heer geken het, en nie klaargemaak en volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slae geslaan word;
48. "Maar hy wat nie geweet het nie en gedoen het wat slae verdien, sal met min slae geslaan word. En elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word; en aan wie hulle veel toevertrou het, van hom sal hulle oorvloediger eis."
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share 'End Times' with you as often as possible / As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek poog om 'Eindtye' met u so dikwels moontlik te deel.)

No comments:

Post a Comment