Monday, 30 June 2014

THE PARABLE OF THE PERSISTENT WIDOW / DIE GELYKENIS VAN DIE VOLHARDENDE WEDUWEE.

Monday 30 June 2014.
WORD OF THE DAY:
[Matthew 12:20] A bruised reed He will not break, and a smouldering (dimly burning) wick He will not quench, till He brings justice and a just cause to victory.  

MESSAGE OF THE DAY:
THE PARABLE OF THE PERSISTENT WIDOW: 
1. English - (Amplified Bible Version)
[Luke 18:1-8] 
1. Then Jesus told His disciples a parable to show them that they should always pray and not give up, (faint, lose heart).
2. He said: "In a certain town there was a judge who neither reverenced and feared God nor respected or considered man.  
3. "And there was a widow in that town who kept coming to him with the plea: 'Protect and defend and grant me justice against my adversary.'
4. "And for some time he refused. But finally he said to himself: 'Even though I don't fear or reverence God or care and have consideration for man;
5. "'Yet because this widow continues to bother me, I will defend and protect and avenge her, lest she gives me intolerable annoyance and wear me out by her continual coming or at the last she comes and rails on me or assaults  me!'"
6. And the Lord said: "Listen to what the unjust judge says. 
7. "And will not (our just) God defend and protect and avenge His elect (His chosen ones), who cry out to Him day and night? Will He defer them and delay help on their behalf?
8. "I tell you, He will defend and protect and avenge them speedily. However, when the Son of man comes, will He find (persistence in) faith on the earth?"

Maandag 30 Junie 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Matthéüs 12:20)
'n Geknakte riet sal Hy nie verbreek nie, en 'n lamppit wat rook, sal Hy nie uitblus nie, totdat Hy die reg tot oorwinning uitbring. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE GELYKENIS VAN DIE VOLHARDENDE WEDUWEE:
[Lukas 18:1-8]
1. En Hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie;
2. En gesê: "Daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. 
3. "En daar was in daardie stad 'n weduwee, en sy het gedurig na hom gekom en gesê: 'Doen reg aan my teenoor my teëparty.'
4. "En 'n tyd lank wou hy nie; maar daarna het hy by homself gesê: 'Al vrees ek God ook nie, en al ontsien ek geen mens nie,
5. "'Tog sal ek omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie eindelik kom en my in die gesig slaan nie.'"
6. Toe sê die Here: "Hoor wat die onregverdige regter sê. 
7. "Sal God nie reg doen aan Sy uitverkorenes wat dag en nag tot Hom roep nie, al is Hy ook lankmoedig in hulle geval?
8. "Ek sê vir julle dat Hy gou aan hulle reg sal doen; maar as die Seun van die mens kom, sal Hy wel geloof op die aarde vind?"
   
Photo kindly supplied by John Hagee
    Ministries.  

No comments:

Post a Comment