Wednesday, 25 June 2014

JESUS BRINGS DIVISION / JESUS BRING VERDEELDHEID.

Thursday 26 June 2014.
WORD OF THE DAY:
[Luke 12:29,30]  29. "And do not set your heart on what you will eat or drink; do not worry about it. 30. "For the pagan world runs after all such things, and your Father knows that you need them."

MESSAGE OF THE DAY:
JESUS BRINGS DIVISION:
1. English - (New King James Version)
[Luke 12:49-53]
49. "I came to send fire on the earth, and how I wish it were already kindled!
50. "But I have a baptism to be baptized with, and how distressed I Am till it is accomplished! 
51. "Do you suppose that I came to give peace on earth? I tell you, not at all, but rather division. 
52. "For from now on five in one house will be divided; three against two, and two against three.   
53. "Father will be divided against son, and son against father, mother against daughter and daughter against mother, mother-in-law against her daughter-in-law and daughter-in-law against her mother-in-law."

Donderdag 26 Junie 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[ Lukas 12:29,30]  29. "Julle moet ook nie soek wat julle sal eet of wat julle sal drink nie, en jullle nie ongerus maak nie;  
30. Want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld, en julle Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
JESUS BRING VERDEELDHEID:
[Lukas 22:49-53]  
49. "Ek het gekom om vuur op die aarde te werp, en hoe wens Ek dat dit al aangesteek was!
50. "Maar Ek het 'n doop om mee gedoop te word, en hoe benoud word Ek totdat dit volbring is!
51. "Dink julle dat Ek gekom het om vrede op die aarde te gee? Nee, sê Ek vir julle, maar eerder verdeeldheid. 
52. "Want van nou af sal daar vyf in een huis verdeeld wees, drie teen twee, en twee teen drie. 
53. "Die vader sal verdeeld wees teen die seun en die seun teen die vader, die moeder teen die dogter en die dogter teen die moeder, die skoonmoeder teen die skoondogter, en die skoondogter teen die skoonmoeder."
 
   Photo kindly supplied by Martin Heigan

2 comments: