Tuesday, 24 June 2014

WATCHFULNESS / WAAKSAAMHEID.

Tuesday 24 June 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 48:10]
According to Your Name, O God, So is Your praise to the ends of the earth; Your right hand is full of righteousness. 

MESSAGE OF THE DAY:
WATCHFULNESS:
1. English - (New International Version)
[Luke 12:35-40]
35. "Be dressed ready for service and keep your lamps burning,
36. "Like men waiting for their master to return from a wedding banquet, so that when he comes and knocks they can immediately open the door for him. 
37. "It will be good for those servants whose master finds them watching when he comes. I tell you the truth, he will dress himself to serve, will have them recline at the table and will come and wait on them. 
38. "It will be good for those servants whose master finds them ready, even when he comes in the second or third watch of the night.
39. "But understand this: If the owner of the house had known at what hour the thief was coming, he would not have let the house be broken into. 
40. "You must also be ready, for the Son of man will come at an hour you do not expect Him"

Dinsdag 24 Junie 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 48:11] Soos U Naam, O God, so is U roem tot die eindes van die aarde toe; U regterhand is vol geregtigheid. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
WAAKSAAMHEID:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Lukas 12:35-40]
35. "Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand. 
36. "En julle moet wees soos mense wat op hulle heer wag wanneer hy van die bruilof terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. 
37. "Gelukkig is daardie diensknegte vir wie die heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar Ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien. 
38. "En as hy in die tweede of in die derde nagwaak kom, en dit so vind -- gelukkig is daardie diensknegte. 
39. Maar weet dit: as die huisheer geweet het in watter uur die dief sou kom, sou hy gewaak het, en nie in sy huis laat inbreek het nie. 
40. "Julle moet dan ook gereed wees, omdat die Seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. 
   
Photo kindly supplied by Martin Heigan

1 comment: