Sunday, 15 June 2014

THE SUPREMACY OF CHRIST / DIE OPPER-HEERSKAPPY VAN CHRISTUS.

Weekend 14 & 15 June 2014. 
WORD OF THE DAY: 
[1 Thessalonians 5:23]
May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ

MESSAGE OF THE DAY:
THE SUPREMACY OF CHRIST:
1. English - (New International Version)
[Colossians 2:9-15]
9. For in Christ all the fullness of the Deity lives in bodily form,
10. And you have been given fullness in Christ, Who is the Head over every power and authority. 
11. In Him you were also circumcised, in the putting off of the sinful nature, not with a circumcision done by the hands of men but with the circumcision done by Christ, 
12. Having been buried with Him in baptism and raised with Him through your faith in the power of God, Who raised Him from the dead. 
13. When you were dead in your sins and in the circumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins,
14. Having cancelled the written code with all its regulations, that was against us and that stood opposed to us; He took away, nailing it to the cross. 
15. (God) disarmed the principalities and powers that were ranged against us and made a bold display and public example of them, in triumphing over them in Him and in it (the cross.)

Naweek 14 & 15 Junie 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[1 Thessalonicense 5:23]
En mag Hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die koms van onse Here Jesus Christus!

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE OPPERGESAG VAN CHRISTUS:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Kolossense 2:9-15]
9. Want in Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik; 
10. En julle het die volheid in Hom wat die Hoof is van alle owerheid en mag;
11. In wie julle ook besny is met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus,
12. Omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God, wat Hom uit die dode opgewek het. 
13. En julle, wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van die vlees, het Hy (God), saam met Hom lewend gemaak, deurdat Hy julle al die misdade vergewe het. 
14. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeneem het, deur dit aan die kruis vas te nael. 
15. Nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. 
(God willing and by His marvellous mercy and grace I endeavour to share 'End Times' with you as often as I possibly can. / As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek poog om 'Eindtye' so dikwels moontlik met u deel.)
    Photo kindly supplied by Eddie Fruin. 

No comments:

Post a Comment