Sunday, 29 June 2014

PARABLES OF THE LOST SHEEP AND THE LOST COIN / GELYKENISSE VAN DIE VERLORE SKAAP EN DIE VERLORE PENNING.

Weekend 28 & 29 June 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 84:11-12]  
11. For the Lord is a sun and shield; the Lord bestows favour and honour; and no good thing does He withhold from those whose walk is blameless.  
12. O Lord Almighty, blessed is the man who trusts in You. 

MESSAGE OF THE DAY:
PARABLES OF THE LOST SHEEP AND THE LOST COIN:
1. English - (New International Version)
[Luke 15:3-10)
3. Then Jesus told them this parable: 
4. "Suppose one of you has a hundred sheep and loses one of them. Does he not leave the ninety-nine in the open country and go after the lost sheep until he finds it?
5. "And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders, and goes home. 
6. "Then he calls his friends and neighbours together and says: 'Rejoice with me; I have found my lost sheep.'
7. "I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents, than over ninety-nine righteous persons, who do not need to repent.
8. "Or suppose a woman has ten silver coins and loses one. Does she not light a lamp, sweep the house and search carefully until she finds it?
9. "And when she finds it, she calls her friends and neighbours together and says: 'Rejoice with me; I have found my lost coin.'
10. "In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents."

Naweek 28 & 29 Junie 2014.
WOORD VAN DIE DAG: 
[Psalm 84:12-13]
12. Want die Here God is 'n son en skild; die Here sal genade en eer gee; Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in  opregtheid wandel nie. 
13. Here van die leërskare, welgeluksalig is die mens wat op U vertrou. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE GELYKENISSE VAN DIE VERLORE SKAAP EN DIE VERLORE PENNING:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Lukas 15:3-10]
3. Toe vertel Hy aan hulle hierdie gelykenisse en sê: 
4. "Watter man onder julle wat honderd skape het en een van hulle verloor, laat nie die nege-en-negentig in die woestyn staan, en gaan agter die een aan wat verlore is totdat hy dit kry nie? 
5. "En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers,
6. "En as hy by die huis kom, roep hy sy bure en vriende bymekaar en sê vir hulle: 'Wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was.'
7. "Ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor nege-en-negentig regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. 
8. "Of watter vrou wat tien pennings het, as sy een penning verloor, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie?
9. "En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue bymekaar en sê: 'Wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het.'
10. "So sê Ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer."
 Photo kindly supplied by Martin Heigan.


No comments:

Post a Comment