Friday, 15 November 2013

FURTHER BENEFITS OF WISDOM / VERDERE VOORDELE VAN WYSHEID.

Due to unforseen circumstances, I was not abe to share with you yesterday, 14 November. 
Friday 15 November 2013. 
FURTHER BENEFITS OF WISDOM:
Part 4.
1. English  - (NIV Translation) 
[Proverbs 3:19-24]
19. By wisdom the Lord laid the earth's foundations, by understanding He set the heavens in place;
20. By His knowledge the deeps were divided, and the clouds drop down the dew.
21. My son preserve sound judgement and discernment, do not let them out of your sight; 
22. They will be life for you, an ornament to grace your neck. 
23. Then you will go on your way in safety, and your foot will not stumble;
24. When you lie down, you will not be afraid; when you lie down, your sleep will be sweet. 
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again tomorrow.)

(As gevolg van onvoorsiene omstandighede kon ek gister, 14 November nie met u deel nie)
Vrydag 15 November 2013.
VERDERE VOORDELE VAN WYSHEID:
Gedeelte 4.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Spreuke 3:19-24]
19. Die Here het deur wysheid die aarde gegrond, deur verstand die hemele vasgestel;
20. Deur Sy kennis het die watervloede oopgebreek en het die wolke dou gedrup.
21. My seun, laat dit nie uit jou oë wyk nie, bewaar beleid en oorleg. 
22. Dan sal dit die lewe wees vir jou siel en 'n versiersel vir jou hals;
23. Dan sal jy veilig jou weg bewandel en jou voet nie stamp nie;
24. As jy gaan lê, sal jy nie skrik nie, en lê jy, dan sal jou slaap soet wees.
(As God wil, en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)
In the mornings, let me hear of Your unfailing love, for I have put my trust in You. (Psalm 143:8)

No comments:

Post a Comment