Saturday, 16 November 2013

FURTHER BENEFITS OF WISDOM. / VERDERE VOORDELE VAN WYSHEID.

Saturday 16 November 2013. 
FURTHER BENEFITS OF WISDOM:
Part 5.
1. English - (NIV Translation)
[Proverbs 3:25-30]
25. Have no fear of sudden disaster, or of the ruin that overtakes the wicked, 
26. For the Lord will be your confidence, and will keep your foot from being snared.
27. Do not withhold good from those who deserve it, when it is in your power to act. 
28. Do not say to your neighbour: "Come back later; I will give it tomorrow" - when you now have it with you. 
29. Do not plot harm against your neighbour, who lives trustfully near you. 
30. Do not accuse a man for no reason - when he has done you no harm. 
(God willing and by His marvellous grace and mercy I will share with you again tomorrow.)

Saterdag 16 November 2013.
VERDERE VOORDELE VAN WYSHEID:
Gedeelte 5.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Spreuke 3:25-30]
25. Jy hoef nie bang te wees vir 'n skielike skrik of vir die ondergang van goddelose as dit kom nie;
26. Want die Here sal jou vertroue wees, en Hy sal jou voet bewaar vir die strik. 
27. Hou 'n weldaad nie terug van hom aan wie dit toekom as dit in jou mag is om dit te doen nie. 
28. Sê nie vir jou naaste nie: "Gaan en kom terug, dan sal ek môre gee." - terwyl jy dit het nie. 
29. Bewerk geen onheil teen jou naaste terwyl hy vol vertroue by jou woon nie. 
30. Twis nie sonder oorsaak met 'n mens as hy jou geen kwaad gedoen het nie. 
(As God wil en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)
  Cell phone photo / Selfoon foto.

No comments:

Post a Comment