Thursday, 2 April 2015

BETRAYAL AND ARREST IN GETHSEMANE. / VERRAAD EN GEVANGENEMING IN GETSÉMANÉ.

Thursday 2 April 2015. 
WORD OF THE DAY:
[Mark 14:61b-62]
61b. Again the High Priest asked Him: "Are You the Christ (the Messiah, the Anointed One), the Son of the Blessed?"
62. And Jesus said: "I Am; and you will (all) see the Son of Man seated at the right hand of Power (the Almighty) and coming on the clouds of heaven."

MESSAGE OF THE DAY:
BETRAYAL AND ARREST IN GETHSEMANE. 
1. English - (Amplified Bible Version)
[Matthew 26:47-56]
{Also read this section in: Mark 14:43-50; Luke 22:47-53; John 18:2-11}
47. As He was speaking, Judas, one of the Twelve (apostles), came up, and with him a great cowd with swords and clubs, from the chief priests and elders of the people. (Elders of the Sanhedrin.)
48. Now the betrayer had given them a sign, saying: "The One I shall kiss, is the Man; seize Him."
49. And he came up to Jesus at once and said: "Hail, (greetings, good health to You, long life to You), Master!" And he embraced Him and kissed Him with (pretended) warmth and devotion. 
50. Jesus said to him: "Friend, for what are you here?" Then they came up and laid hands on Jesus and arrested Him. 
51. And behold, one of those who were with Jesus, reached out his hand and drew his sword and, striking the body servant of the high priest, cut off his ear. 
52. Then Jesus said to him: "Put your sword back into its place, for, all who draw the sword will die by the sword. 
53. "Do you suppose that I cannot appeal to My Father, and He will immediately provide Me with more than twelve legions (more than 80,000) of angels?
54. "But how then would the Scriptures be fulfilled, that it must come about this way?"
55. At that moment Jesus said to the crowds: "Have you come out with swords and clubs as (you would) against a robber to capture Me? Day after day I was accustomed to sit in the porches and courts of the temple teaching, and you did not arrest Me."
56. But all this has taken place in order that the Scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples deserted Him and, fleeing, escaped. 
{Mark 14:44-50} 
44. Now the betrayer had given them a signal, saying: "The One I shall kiss is (the Man); seize Him, and lead Him away safely, (so as to prevent His escape.)
45. And when he came, he went up to Jesus immediately and said: "Master! Master!" and he embraced Him and kissed Him fervently. 
46. And they threw their hands on Him and arrested Him. 
47. But one of the bystanders drew his sword and struck the bond servant of the high priest, and cut off his ear. 
48. And Jesus said to them: "Have you come out with swords and clubs as (you would) against a robber to capture Me?
49. "I was daily with you in the temple (porches and courts) teaching, and you did not seize Me; but (this has happened) that the Scriptures might be fulfilled."
50. Then (His disciples) forsaking Him, fled, all (of them.)
51. And a young man was following Him, with nothing but a linen cloth (a sheet) thrown about (his) naked body; and they laid  hold of him, 
52. But, leaving behind the linen cloth (sheet), he fled from them naked. 
{Luke 22:49-51}
49. And when those who were around Him saw what was about to happen, they said: "Lord, shall we strike with the sword?"
50. And one of them struck the bond servant of the high priest and cut off his ear, the right one. 
51. But Jesus said: "Permit them to go so far (as to seize Me,) and He touched the little (insignificant) ear, and healed him. 
{John 18:4-9,11}
4. Then Jesus, knowing all that was about to befall Him, went out to them and said: "Whom are you seeking? (whom do you want?)
5. They answered Him: "Jesus the Nazarene." Jesus said to them: "I Am He." Judas who was betraying Him, was also standing with them. 
6. When Jesus said to them: "I Am He," they went backwards (drew back, lurched backward) and fell to the ground. 
7. Then again He asked them: "Whom are you seeking?" And they said: "Jesus the Nazarene."
8. Jesus answered: "I told you I Am He. So, if you want Me (if it is only I for Whom you are looking), let these men go their way."
9. Thus, what He Had said, was fulfilled and verified: "Of those whom You have given Me, I have not lost even one."
11. Therefore Jesus said to Peter: "Put the sword (back) into the sheath. The cup which My Father Has given Me, shall I not drink it?"

Donderdag 2 April 2015.  
WOORD VAN DIE DAG:
[Mark14:61b-62]
61b. Weer stel die hoëpriester Hom die vraag en sê vir Hom: "Is U die Christus, die Seun van die geseënde God?"
62. En Jesus sê: "Ek is. En u almal sal die  Seun van die Mens aan die regterhand van die krag van God sien sit, en kom met die wolke van die hemel."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
VERRAAD EN GEVANGENEMING IN GETSÉMANÉ:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Matthéüs 26:47-56]
{Lees ook hierdie seksie in: Markus 14:43-50; Lukas 22:47-53; Johannes 18:2-11}
47. En terwyl Hy nog spreek, daar kom Judas, een van die twaalf, en saam met hom 'n groot menigte met swaarde en stokke, gestuur deur die owerpriesters en die ouderlinge van die volk. 
48. En Sy verraaier het vir hulle 'n teken gegee en gesê: "Die een wat ek sal soen, dit is Hy, gryp Hom!"
49. En dadelik gaan hy na Jesus en sê: "Gegroet, Rabbi!" En hy het Hom gesoen. 
50. Maar Jesus sê vir hom: "Vriend, waarvoor is jy hier?" Toe kom hulle nader en slaan die hande aan Jesus, en gryp Hom. 
51. En een van die wat saam met Jesus was, het meteens sy hand uitgesteek en sy swaard getrek; en hy het die dienskneg van die hoëpriester geslaan en sy oor afgekap. 
52. Toe sê Jesus vir hom: "Sit jou swaard in sy plek terug; want almal wat die swaard neem, sal deur die swaard vergaan. 
53. "Of dink jy dat Ek nie nou My Vader kan bid, en Hy vir My meer as twaalf legioene (meer as 80,000) van engele beskikbaar sal stel nie?
54. "Hoe sou die Skrifte dan vervul word, dat dit so moet gebeur?"
55. In daardie uur het Jesus vir die skare gesê: "Het julle soos teen 'n rower uitgekom, met swaarde en stokke om My gevange te neem? Dag vir dag het Ek by julle gesit en leer in die tempel, en julle het My nie gegryp nie."
56. Maar dit het alles gebeur, dat die Skrifte van die profete vervul sou word. Toe het al die dissipels Hom verlaat en gevlug. 
{Markus 14:51-52}
51. En 'n sekere jongman met 'n linnedoek om sy naakte lyf het Hom gevolg; en die jongmanne het hom gegryp;
52. Maar hy het die linnedoek laat staan en naak van hulle weggevlug. 
{Lukas 22:48-51}
48. En Jesus sê vir hom: "Judas, verraai jy die Seun van die Mens met 'n kus?"
49. En toe die wat rondom Hom was, sien wat gaan gebeur, sê hulle vir Hom: "Here, moet ons met die swaard slaan?"
50. En een van hulle het die dienskneg  getref, en sy regteroor afgekap.
51. Maar Jesus het geantwoord en gesê: "Hou op, dit is genoeg!" En Hy het sy oor aangeraak en hom gesond gemaak. 
{Johannes 18:4-9,11}
4. En omdat Jesus alles geweet het wat oor Hom sou kom, het Hy uit die tuin gegaan en vir hulle gesê: "Wie soek julle?"
5. Hulle antwoord Hom: "Jesus, die Nasaréner." Jesus sê vir hulle: "Dit is Ek." En ook Judas Sy verraaier, het by hulle gestaan. 
6. Toe Hy dan vir hulle sê: "Dit is Ek." Het hulle agteruitgegaan en op die grond geval. 
7. Hy vra hulle toe weer: "Wie soek julle?" En hulle antwoord: "Jesus, die Nasaréner."
8. Jesus antwoord: "Ek het vir julle gesê dat dit Ek is. As julle My dan soek, laat hierdie manne weggaan." - 
9. Sodat die woord vervul sou word wat Hy gespreek het: "Uit die wat U My gegee het, het Ek niemand verloor nie."
11. Toe sê Jesus vir Petrus: "Steek jou swaard in die skede. Die beker wat die Vader My gegee het, sal Ek dit dan nie drink nie?"

(DV. I will share the Word with you as often as I possibly can. /
DV. Sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
This photo was lovingly and kindly and reverently supplied by: Aletta Oliver. 41 comments:

 1. Banyak cara menggugurkan kandungan yang di tawarkan internet yang kebanyakan hanya menjual obat tanpa d pertanggung jawaban yang jelas bahkan beberapa hanya menawarkan obat gugur hanya via telp/sms tanpa mau bertanggung jawab setelah gugur yang justru membahayakan kondisi pasien setelahnya meskipun aboorsi terbilang "sukses".tetapi efek samping seperti kista,luka pada rahim yang terjadi pasca aboorsi "sukses" tersebut justru membahayan pasien secara keseluruhan
  Kami disini menawarkan aboorsi yang sangat aman bagi siapapun dengan penanganan langsung ataupun pembimbingan secara langsung apabila tidak d mungkinkan untuk datang langsung ke tempat kami tanpa membahayakan pasien sehingga memberikan rasa aman secara psikologi bagi calon pasien dan memberikan pelayan bagi pasien pasca aboorsi sampai benar-benar tuntas dan pulih sebagai catatan proses aboorsi dengan cara apapun tidak akan bisa mengembalikan kondisi pasien seperti semula karna Aboorsi adalah proses pemaksaan keluar janin secara "paksa" baik dbantu dengan obat ataupun dengan cara lainnya,tetapi kami disini menjamin anda sampai benar-benar pulih dan bersih rahim anda sehingga tidak akan ada efek samping yang tidak d inginkan dan bisa d pastikan anda dapat kembali menstruasi normal dan dapat hamil kembali kedepannya setelah mengikuti terapi pasca aboorsi yang kami terapkan. Pikirkan terlebih dahulu sebelum anda memutuskan aboorsi karna kami disini hanya membantu yang benar-benar membutuhkan aboorsi dengan alasan yang tepat seperti:kondisi janin yang membahayakan pasien ataupun janin,korban perkosaan,dan beberapa kehamilan yang tidak d inginkan karna faktor sosial d masyarakat,kami menyediakan juga obat aboorsi yang benar-benar terjamin dan bergaransi Pengiriman obat seluruh indonesia melalui jne/tiki Silakan konsultasi terlebih dahulu sebelum memutuskan aboorsi
  untuk pemesanan dan konsultasi silakan hubungi:085722895021 atau kunjungi website kami

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 4. packers and movers remaining among the line continually then you are solidly encouraged to stop inquiry and leave us an enquiry at our site to get ideal citation for your moving needs. We make you allowed to move openly about on journey of your landing on new place as we arrive to catch up your every last single errand of exchanging to another city. Movers And Packers Delhi singularly guarantee you to take everywhere on your weight and abandon you bother free for a new begin. Our style to take every necessary step is one of a kind and straightforward, which is our fundamental component of notoriety. Presently our inquiry emerges of different styles in all things and now you may want to consider of what is that style after all? Yes, we will answer you that in taking after content yet before we might make you mindful about the administrations we give that are more fundamental.
  http://packers-and-movers-delhi.in/

  ReplyDelete
 5. "Packers And Movers Bangalore" prompt moving, relocation and shifting services for people and corporation
  moving to "Bengaluru" and round the India. For Movers Packers Bangalore city full target report on supply of revenue
  and effective Movers Packers in Bengaluru, contact today 08290173333. We include our network in major cities like
  Bangalore, Haridwar, Gurgaon, Chandigarh, Delhi NCR, Pune, Hyderabad, Chennai, Noida, Jaipur, Bhubaneswar, Mumbai,
  Lucknow, Patna, Bhopal, Ahmedabad and Kolkata.
  http://packersmoversbangalore.in/

  ReplyDelete
 6. http://packersmoversahmedabad.co.in/packers-and-movers-gandhidham-gujarat
  "Packers And Movers Ahmedabad" prompt moving, relocation and shifting services for people and corporation moving to "Amdavad" and round the India. For Movers Packers Ahmedabad city full target report on supply of revenue and effective Movers Packers in Amdavad, contact today 08290173333. We include our network in major cities like Jaipur, Pune City Haridwar, Delhi NCR, Pune, Chennai, Chandigarh, Noida, Mumbai, Lucknow, Bengaluru, Grgaon, Patna, Bhopal, Hyderabad, Bangalore, Bhubaneswar, Bengaluru, and Kolkata. Compare Top Packers And Movers Ahmedabad charges to save your money.

  ReplyDelete
 7. Packers And Movers Chennai based company provided that Movers And Packers Chennai Services for Office, Home, Local or domestic and commercial purposes.
  http://packersmoverschennai.in/

  ReplyDelete
 8. Packers Movers Kolkata are please to help people in the most meaningful manner we did whatever makes us feel comfortable. We love to help people in the best manner as we can do. By giving you our services we feel like we are on the top of this world. You just have to keep faith in us and we will be their anytime you wanted. Join hands with us and forget all your worries regarding shifting and packing and moving from one place to another.
  http://kolkatapackersmovers.in/

  ReplyDelete
 9. useful article.Really interesting and awesome article.Please Visit Our Webpage:http://thebusinessplace.in/
  Our company believes in income. Sure, income of TRUST AND GRATIFICATION Of client that is our primary purpose of service. Movers And Packers Pune agree with trust leads in making suitable terms with our clients which pulls them towards us by means of themselves. We are not here simply to say our satisfactory capabilities however are there sincerely to make you experience about our offerings. Thebusinessplace.in is a assisting hand from packing, loading, moving, unloading, and unpacking to your desired vicinity. The whole solution to your relocation process.

  ReplyDelete
 10. Local Packers and Movers Bangalore address, website, contact no. Packers and Movers in Bangalore very affordable price
  http://packers-and-movers-bangalore.in/

  ReplyDelete
 11. Packers And Movers Hyderabad based company provided that Movers And Packers Hyderabad Services for Office, Home, Local or domestic and commercial purposes.We are expert in Handling, Movers And Packers Hyderabad and Packing & Shifting of Household Goods, Office goods, Commercial Equipment and Car, Logistics and Transportation.
  http://packersmovershyderabadcity.in/
  http://blog.packersmovershyderabadcity.in/

  ReplyDelete
 12. http://packersmovershyderabadcity.in/
  http://blog.packersmovershyderabadcity.in/
  Packers And Movers Hyderabad based company provided that Movers And Packers Hyderabad Services for Office, Home, Local or domestic and commercial purposes.We are expert in Handling, Movers And Packers Hyderabad and Packing & Shifting of Household Goods, Office goods, Commercial Equipment and Car, Logistics and Transportation.

  ReplyDelete
 13. Excellent post! I must thank you for this informative read.Please Visit Our Webpage:
  http://packers-and-movers-gurgaon.in/
  We are expert in Handling, Movers Packers in Gurgaon and Packing & Shifting of Household Goods, Office goods, Commercial Equipment and Car, Logistics and Transportation.Packers and Movers in Gurgaon to make 24 hours relocation services.
  Packers And Movers Gurgaon

  ReplyDelete
 14. Generally I don’t read article on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to take
  a look at and do so! Your writing style has been amazed me.
  Thank you, very great post.
  Please visit our wonderful and valuable website-
  http://packersmoverschennai.in/
  http://packersmoverschennai.in/packers-and-movers-nungambakkam-chennai
  http://packersmoverschennai.in/packers-and-movers-strahans-road-chennai

  ReplyDelete
 15. I really enjoyed reading your blog, you have lots of great content.Please visit here:
  http://packersmoversahmedabad.co.in/
  http://packersmoversahmedabad.co.in/packers-and-movers-bhuj
  http://packersmoversahmedabad.co.in/packers-and-movers-gandhidham-gujarat
  http://packersmoversahmedabad.co.in/packers-and-movers-gandhinagar-gujarat
  Ahmedabad Packers And Movers is recognized as a business manager providing wide-ranging and differentiate service appearance as well as RelocationShifting.

  ReplyDelete
 16. Getting being shifted appears to be energizing for some and rushed for another. It is insane getting a charge out of undertaking for the individuals who don't take pressure for it to finish and give the entire moving obligation to some #packing and #moving organization.
  more info. @ Packers And Movers Bangalore
  Packers And Movers in Bangalore

  ReplyDelete
 17. Packers and Movers Delhi even have wide assortment of various types of transport vehicles to faultless the moving process all the more professionally. Straightforwardness, unwavering quality, obligation, dependability, on – time conveyance, timeliness, polished skill, precision, wellbeing and security of merchandise are some of our key elements to get notoriety on web and by Movers Packers Delhi customers.
  http://blog.packers-and-movers-delhi.in/
  http://packers-and-movers-delhi.in/packers-and-movers-darya-ganj-delhi

  ReplyDelete
 18. I really enjoyed reading your blog, you have lots of great content.Please visit here:
  http://jaipurpackersandmovers.in/


  We are expert in Handling, Movers And Packers Jaipur and Packing & Shifting of Household Goods, Office goods, Commercial Equipment and Car, Logistics and Transportation.

  ReplyDelete
 19. Thank you for the good writeup.its a brellint job.please visit here for more detail:
  http://packersmovershyderabadcity.in/
  Packers And Movers is recognized as a business manager providing wide-ranging and differentiate service appearance as well as Relocation Shifting, Logistics and Transportation, Facilities managing, strategy & Designing services.
  Packers And Movers Hyderabad

  ReplyDelete
 20. Excellent post! I must thank you for this informative read.Please Visit Our Webpage:
  http://bhubaneswarpackersmovers.in
  Packers And Movers Bhubaneswar Relocation, Main Office in Bhubaneswar India, is a most important company relocation and home Shifting services association provided that relocation solutions to individuals and company houses

  ReplyDelete
 21. Thanks for sharing useful information for us.I really enjoyed reading your blog, you have lots of great content.Please visit here:
  http://packersmoversmumbaicity.in/
  Packers And Movers Mumbai based company provided that Movers And Packers Mumbai Services for Office, Home, Local or domestic and commercial purposes.

  ReplyDelete
 22. At each step of relocation care is taken to minimize the danger of mishandling. Our dedicated workers are client friendly to lead them to greater comfy to handle the obligation of their private belongings.
  Packers And Movers Bhopal

  ReplyDelete
 23. I must say you had done a tremendous job,I appreciate all your efforts.Thanks alot for your writings......Waiting for a new 1...Please visit our wonderful and valuable website..Packers And Movers Lucknow
  http://lucknowpackersandmovers.in/packers-and-movers-sitapur

  ReplyDelete
 24. Hats off to you The information that you have provided is very helpful. pls visit...Top 3 Packers And Movers Free Quote
  http://3rd.in/packers-and-movers-bhojpur

  ReplyDelete
 25. Nice blog i must say u had done a tremendous job here thanks for all the efforts you made.
  Please visit our official website for necessary information we provided-
  http://kolkatapackersmovers.in/
  http://kolkatapackersmovers.in/packers-and-movers-howrah

  ReplyDelete
 26. really a very nice blog i really appreciate all your efforts
  thank you so much for sharingths valuble information with all of us.
  Like stacking, for emptying additionally Packers and Movers in Bangalore of good quality and stamina must be utilized. Be that as it may, the plan of the same in the destination must be done in proceeding the day of migration as the same men can't be transported here
  http://packers-movers-bangalore.in/

  ReplyDelete
 27. Nice post!..good information,it is really helpful..it really impressed me alot and i just loved it.Thanks for posting such an informative content:
  Packers And Movers Bangalore
  http://packers-and-movers-bangalore.in/packers-and-movers-jc-nagar-bengaluru
  http://packers-and-movers-bangalore.in/packers-and-movers-doddakallasandra-bengaluru
  Packers And Movers Bangalore are not here to just add the fantastic content just to read by, but is actual hard working online agency giving you the best.

  ReplyDelete
 28. An excellent information provided thanks for all the information i must say great efforts made by you. thanks a lot for all the information you provided.
  Packers And Movers Pune

  ReplyDelete