Wednesday, 8 April 2015

THE GUARDS' REPORT. / DIE WAGTE SE VERSLAG.

Friday 10 April 2015.
WORD OF THE DAY:
[Philippians 2:8-11]
8. And being found in appearance as a Man, He humbled Himself and became obedient to death - even death on the cross. 
9. Therefore God exalted Him to the highest place and gave Him the Name that is above every Name -
10. That at the Name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth,
11. And every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. 

MESSAGE OF THE DAY:
THE GUARDS' REPORT:
1. English - (New International Version)
[Matthew 28:11-15]
11. While the women were in their way, some of the guards went into the city and reported to the chief priests everything that had happened. 
12. When the chief priests had met with the elders and devised a plan, they gave the soldiers a large sum of money;
13. Telling them: "You are to say: 'His disciples came during the night and stole Him away, while we were asleep.'
14. "If this report gets to the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble."
15. So the soldiers took the money and did as they were instructed. And this story has been widely circulated among the Jews to this very day. 

Vrydag 10 April 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
[Filippense 2:8-11]
8. En in gedaante gevind as 'n Mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.  
9. Daarom het God Hom ook uitermate verhoog, en Hom 'n Naam gegee wat bo elke ander Naam is, -
10. Sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. 
11. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE WAGTE SE VERSLAG:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Matthéüs 28:11-15]
11. En terwyl hulle op weg was, kom daar sommige van die wag in die stad en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het. 
12. En nadat hulle saam met die ouderlinge vergader en raad gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee. 
13. En gesê: "Julle moet sê: 'Sy dissipels het in die nag gekom en Hom gesteel terwyl ons aan die slaap was.'  
14. "En as dit by die goewerneur gehoor word, sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is."
15. Hulle het toe die geld geneem en gedoen soos hulle geleer was. En hierdie verhaal is versprei onder die Jode, tot vandag toe.

This photo was kindly supplied by:
     Aletta Oliver. 
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share the Word with you, as often as I possibly can.     /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)

6 comments: