Monday, 13 April 2015

PSALM 47. / PSALM 47.

Tuesday 14 April 2015. 
WORD OF THE DAY:
PSALM 47:1-9.
1. Clap your hands, all you nations; shout to God with cries of joy. 
2. How awesome is the Lord Most High, the great King over all the earth!
3. He subdued nations under us, peoples under our feet! 
4. He chose our inheritance for us, the pride of Jacob, who He loved. Selah. 
5. God Has ascended amid shouts of joy, the Lord amid the sounding of trumpets. 
6. Sing praises to the Lord, sing praises; sing praises to our King, sing praises. 
7. For God is the King of all the earth; sing to Him a psalm of praise. 
8. God reigns over the nations; God is seated on His Holy throne!
9. The nobles of the nations assemble as the people of the God of Abraham, for the kings of the earth belong to God; He is greatly exalted!
 
Dinsdag 14 April 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
PSALM 47:2-10.
2. Alle volke, klap met die hande; juig tot eer van God met 'n stem van gejubel. 
3. Want die Here, die Allerhoogste is gedug; 'n groot koning oor die hele aarde. 
4. Hy bring volke onder ons, en nasies onder ons voete. 
5. Hy kies ons erfdeel vir ons uit, die trots van Jakob wat Hy liefhet. Sela
6. God vaar op met gejuig! Die Here met basuingeklank. 
7. Psalmsing tot eer van God, psalmsing! Psalmsing tot eer van ons Koning, psalmsing!
8. Want God is Koning van die hele aarde; psalmsing met 'n onderwysing
9. God regeer oor die nasies; God sit op Sy heilige troon.  
10. Die edeles van die volke het vergader - 'n volk van die God van Abraham; want aan God behoort die skilde van die aarde. Hoog verhewe is Hy!

Many thanks for this stunning photo that I found on FB. And thank you for the privilege of being able to use it. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can.    /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)

8 comments: