Monday, 27 April 2015

PSALM 20. - PSALM 20.

Wednesday 29 April 2015.
WORD OF THE DAY:
[Psalm 17:15]
As for me, I will see Your face in righteousness; I shall be satisfied when I awake in Your likeness.  

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 20.
1. English - (Amplified Bible Version)
[Psalm 20:1-9]
1. May the Lord answer you in the day of trouble! May the Name of the God of Jacob set you up on high (and defend you);
2. Send you help from the sanctuary and support, refresh, and strengthen you from Zion; 
3. Remember all your offerings and accept your burnt sacrifice. Selah (pause, and think of that)!
4. May He grant you according to your heart's desire and fulfill all your plans. 
5. We will (shout in) triumph at your salvation and victory, and in the Name of our God we will set up our banners. May the Lord fulfill all your petitions. 
6. Now I know that the Lord saves His anointed; He will answer him from His holy  heaven, with the saving strength of His right hand. 
7. Some trust in and boast of chariots and some of horses, but we will trust in and boast of the Name of the Lord our God. 
8. They are bowed down and fallen, but we are risen and stand upright. 
9. O Lord, give victory; let the King answer us when we call. 

Woensdag 29 April 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 17:15]
Maar ek sal U aangesig in geregtigheid aanskou; ek sal versadig word me U beeld as ek wakker word. 

BOODSKAP VAN DIE DAG: 
PSALM 20:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling) 
[Psalm 20:1-10]
1. Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid. 
2. Mag die Here u verhoor in die dag van benoudheid! Mag die Naam van die God van Jakob u beskerm. 
3. Mag Hy u hulp stuur uit die heiligdom en u ondersteun uit Sion!
4. Mag Hy dink aan al u spysoffers en u brandoffer met welgevalle aansien. 
5. Mag Hy u gee na u hart, en al u voornemens vervul!
6. Ons wil juig oor u oorwinning en die vaandels opsteek in die Naam van onse God. Mag die Here u begeertes vervul!
7. Nou weet ek dat die Here Sy gesalfde verlos; Hy sal hom verhoor uit Sy heilige hemel, met magtige dade van verlossing van Sy regterhand. 
8. Sommige roem op strydwaens en ander op perde, maar óns sal roem op die Naam van die Here onse God. 
9. Húlle het inmekaargesak en geval, maar ons het opgestaan en ons weer opgerig. 
10. Here, verlos die koning! Mag Hy ons verhoor op die dag as ons roep!

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can.  
/
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes van die Psalms met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan. 

Cell phone photo taken in our garden. 3 comments: