Friday, 3 April 2015

THE CRUCIFIXION. / DIE KRUISIGING.


Friday 3 April 2015.
WORD OF THE DAY:
[Mark 11:24]
"For this reason I Am telling you: Whatever you ask for in prayer, believe (trust and be confident) that it is granted to you, and you will get it."

MESSAGE OF THE DAY:
THE CRUCIFIXION: 
[Matthew 27:32-51]
32. As they were marching forth, they came upon a man of Cyrene, named Simon; this man they forced to carry the cross of Jesus. 
33. And when they came to the place called Golgotha (Latin: Calvary), which means 'The place of the skull', 
34. They offered Him wine mingled with gall to drink; but when He tasted it, He refused to drink it. 
35. And when they had crucified Hiim, they divided and distributed His garments (among them) by casting lots, so that the prophet's saying was fulfilled: "They parted My garments among them, and over My apparel the cast lots."
36. Then they sat down there, and kept watch over Him. 
37. And over His head they put the accusation against Him (the cause of His death), which read: "This is Jesus, the King of the Jews"
38. At the same time two robbers were crucified with Him, one on the right hand and one on the left. 
39. And those who passed by spoke reproachfully and abusively and jeered at Him, wagging their heads, 
40. And they said: "You Who would tear down the sanctuary of the temple and rebuild it in three days, rescue Yourself from death. If You are the Son of God, come down from the cross."
41. In the same way the chief priests, with the scribes and elders, made sport of Him, saying: 
42. "He rescued others from death; Himself He cannot rescue from death. He is the king of Israel? Let Him come down from the cross now and we will believe in and acknowledge  and cleave to Him.
43. "He trusts in God; let God deliver Him now if He cares for Him, and will have Him, for He said: 'I Am the Son of God.'"
44. And the robbers who were crucified with Him, also abused and reproached and made sport of Him in the same way. 
45. Now from the sixth hour (noon) there was darkness over all the land, until the ninth hour (three o'clock).
46. And about the ninth hour (three o'clock) Jesus cried with a loud voice: "Eli, Eli, lama sabachthani?" -- that is: "My God, My God, why have You abandoned Me (leaving Me helpless, forsaking and failing Me in My need?)"
47. And some of the bystanders, when they heard it, said: "This man is calling for Elijah!"
48. And one of them immediately ran and took a sponge, soaked it in vinegar (a sour wine), and put it on a reed ((staff), and was about to give it to Him to drink. 
49. But the others said; "Wait! Let us see whether Elijah will come to save Him from death."
50. And Jesus cried again with a loud voice and gave up His Spirit. 
51. And at once the curtain of the sanctuary of the temple was torn in two from top to bottom; the earth shook and the rocks were split. 

Vrydag 3 April 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Markus 11:24]
"Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE KRUISIGING:
[Matthéüs 27:32-51]
32. En toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Ciréne, met die naam van Simon; hom het hulle gedwing om Sy kruis te dra. 
33. En hulle het gekom op 'n plek wat Golgota genoem word -- dit beteken: Plek van die Hoofskedel. 
34. En vir hom asyn met gal gemeng, gegee om te drink; en toe Hy dit proe, wou Hy dit nie drink nie. 
35. En nadat hulle Hom gekruisig het, het hulle Sy klere verdeel deur die lot te werp, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is: "Hulle het My klere onder mekaar verdeel, en oor My gewaad die lot gewerp."
36. En hulle het gaan sit, en Hom daar bewaak. 
37. En bokant Sy hoof het hulle Sy beskuldiging opgestel: DIT IS JESUS, DIE KONING VAN DIE JODE. 
38. Toe word daar saam met Hom twee rowers gekruisig, een aan die regter -- en een aan die linkerkant. 
39. En die verbygangers het Hom gesmaad terwyl hulle hul hoofde skud,
40. En sê: "U wat die tempel afbreek en in drie dae opbou, red Uself! As U die Seun van God is, kom van die kruis!"
41. En so het ook die owerpriesters saam met die skrifgeleerdes en ouderlinge gespot en gesê:  
42. "Ander het Hy verlos, Homself kan Hy nie verlos nie. As Hy die Koning van Israel is, laat Hom nou van die kruis afkom, en ons sal in Hom glo. -
43. "Hy het op God vertrou; laat Hy Hom nou verlos as Hy behae in Hom het; want Hy het gesê: 'Ek is die Seun van God.'"
44. En op dieselfde manier het die rowers wat saam met Hom gekruisig was, Hom ook beledig.
45. En van die sesde uur af, het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die negende uur (3 uur) toe;
46. En omtrent die negende uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê:  "Eli, Eli, lama sabagtáni?" Dit is: "My God, My God, waarom het U My verlaat?"
47. En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê: "Hy roep Elia."
48. Toe hardloop daar dadelik een van hulle en neem 'n spons en maak dit vol asyn, en sit dit op 'n riet en laat Hom drink. 
49. Maar die ander sê: "Wag, laat ons sien of Elia kom om Hom te verlos,"
50. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die gees gegee. 
51. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur. 
Photo kindly supplied by Martin Heigan. 

(DV. I will share the Word with you as often as I possibly can.
        /
DV. Sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)

10 comments:

 1. Zapraszam do siebie :)
  http://terefereitede.blogspot.com/

  ReplyDelete
 2. Hello world! Please visit my site >>>http://bikini-hotgirl.blogspot.com/

  ReplyDelete
  Replies
  1. my facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100009272477267

   Delete
 3. hi i like blogging ,and like to spread good knowledge to world ... you can contact me by mail..i can help you to earn money online- part time,without investment and 100% guaranteed

  ReplyDelete
 4. nice blog and very spiritual.....keep uploading more about our Lord God....very nice presentation

  ReplyDelete
 5. my bloog http://yourarirag.blogspot.com/.

  ReplyDelete
 6. YESSS !! MY BLOG: http://lautaronehuen.blogspot.com.ar/

  ReplyDelete
 7. Hello! Please visit my site >>>http://www.thegioianhdep.info/

  ReplyDelete