Wednesday, 15 April 2015

PSALM 18, Contd... PSALM 18. Vervolg ...

Monday 27 April 2015. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 69:16]
Answer me O Lord, out of the goodness of Your love; in Your great mercy, turn to me. 

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 18 contd....
1. English - (New International Version)
[Psalm 18:36-42]
36. You enlarged my path under me, so that my feet did not slip. 
37. I pursued my enemies and overtook them; I did not turn back till they were destroyed. 
38. I crushed them so that they could not rise; they fell beneath my feet. 
39. You armed me with strength for battle; You made my adversaries bow at my feet. 
40. You made my enemies turn their backs in flight, and I destroyed my foes. 
41. They cried for help but there was no one to save them - to the Lord, but He did not answer. 
42. I beat them as fine as dust borne on the wind; I poured them out, like mud in the streets. 

Maandag 27April 2015.
WOORD VAN DIE DAG: 
[Psalm 69:17]
Verhoor my, O Here, want U goedertierenheid is goed; wend U  tot my na die grootheid van U barmhartighede. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 18 vervolg...
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 18:37-43]
37. U het my voetstap ruim gemaak onder my, en my enkels het nie gewankel nie. 
38. Ek het my vyande agtervolg en hulle ingehaal, en ek het nie teruggekom voordat ek hulle vernietig het nie.  
39. Ek het hulle verbrysel, sodat hulle nie kon opstaan nie; hulle het geval onder my voete. 
40. En U het my met krag omgord vir die stryd; U het my teëstanders onder my laat buk. 
41. En U het my vyande vir my laat vlug; en my haters, dié het ek vernietig!
42. Hulle het geroep om hulp, maar daar was geen Verlosser nie - tot die Here, maar Hy het hulle nie geantwoord nie. 
43. Toe het ek hulle vermaal soos stof voor die wind; ek het hulle uitgegooi soos modder van die strate. 


(DV. I will share a few well-known and favourite sections from the Psalms with you, as often as I possibly can. 
DV. Sal ek 'n paar welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)

2 comments: