Thursday, 7 May 2015

PSALM 26.

Friday 8 May 2015. 
WORD OF THE DAY: 
[Revelation 1:7]
Look, He is returning with the clouds, and every eye will see Him, even those who pierced Him, and all the tribes on earth will mourn because of Him. This will certainly come to pass! Amen.  

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 26. 
1. English - (New English Translation)
[Psalm 26:1,6-8]
1. A Psalm of David. Vindicate me, O Lord, for I have integrity, and I trust in the Lord without wavering. 
6. I maintain a pure lifestyle, so I can appear before Your altar, O Lord,
7. To give You thanks, and to tell about all Your amazing deeds. 
8. O Lord, I love the temple where You live, the place where Your splendour is revealed. 

Vrydag 8 Mei 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Openbaringe 1:7]
Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, Amen!

BOODSKAP VAN DIE DAG: 
PSALM 26. 
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 26:1,6-8]
1. 'n Psalm van Dawid. Doen aan my reg, O Here, want ék wandel in my opregtheid en vertrou op die Here sonder om te wankel. 
6. Ek was my hande in onskuld en wil gaan rondom U altaar, O Here,
7. Om die stem van lof te laat hoor, en om al U wonders te vertel. 
8. Here, ek het lief die woning van U huis, en die woonplek van U heerlikheid. 


(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. 
/
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.) 


4 comments: