Saturday, 9 May 2015

PSALM 28.

Monday 11 May 2015. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 34:15]
The Lord pays attention to the godly, and hears their cry for help.

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 28.
[Psalm 28:1,2,6,7]
1. A Psalm of David. To You, O Lord, I cry out! My protector, do not ignore me! If You do not respond to me, I will join those who are descending into the grave. 
2. Hear my plea for mercy when I cry out to You for help, when I lift my hands toward Your holy temple.  
6. The Lord deserves praise, for He has heard my plea for mercy. 
7. The Lord strengthens and protects me; I trust in Him with all my heart. I am rescued and my heart is full of joy; I will sing to Him in gratitude.  

Maandag 11 Mei 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 34:16]
Ajin. Die oë van die Here is op die regverdiges, en Sy ore tot hulle hulpgeroep. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
[Psalm 28:1.2,6,7,]
1. 'n Psalm van Dawid. Ek roep U aan, O Here! My rots, draai nie stilswyend van my af weg nie, sodat ek nie, as U teenoor my bly swyg, word soos die wat in die kuil neerdaal nie. 
2. Hoor die stem van my smekinge as ek U aanroep om hulp, as ek my hande ophef na die binneste van U heiligdom. 
6. Geloofd sy die Here, want Hy het die stem van my smekinge gehoor. 
7. Die Here is my sterkte en my skild; op Hom het my hart vertrou, en ek is gehelp; daarom jubel my hart en sal ek Hom loof met my gesang. 

[DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can.  /
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.] 

Cell phone photo taken in our garden. 

3 comments: