Wednesday, 6 May 2015

PSALM 25, Contd... PSALM 25, Vervolg...

Thursday 7 May 2015
WORD OF THE DAY:
[Revelation 1:8]
"I Am the Alpha and the Omega," says the Lord God - "The One Who is, and Who was, and Who is still to come - the All-Powerful!"

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 25, contd..... 
1. English - (New English Translation)
[Psalm 25:10-18]
10. The Lord always proves faithful and reliable to those who follow the demands of His covenant. 
11. For the sake of Your reputation, O Lord, forgive my sin, because it is great. 
12. The Lord shows His faithful followers the way they should live. 
13. They experience His favour; their descendants inherit the land. 
14. The Lord's loyal followers receive His guidance, and He reveals His covenantal demands to them. 
15. I continually look to the Lord for help,  for He will free my feet from the enemy's net. 
16. Turn toward me and have mercy upon me, for I am alone and oppressed!
17. Deliver me from my distress; rescue me from my suffering! 
18. See my pain and suffering! Forgive  all my sins!

Donderdag 7 Mei 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Openbaringe 1:8]
"Ek is die Alfa en die Oméga, die Begin en die Einde," sê die Here. "Wat is, en wat was, en wat kom, die Almagtige."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 25, Vervolg.....
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 25:9-18]
9. Jod. Hy sal die ootmoediges lei in die reg; en die ootmoediges Sy weg leer. 
10. Kaf. Al die paaie van die Here is goedertierenheid en trou, vir die wat Sy verbond en Sy getuienisse bewaar. 
11. Lamed. Om U Naam ontwil Here, vergeef my ongeregtigheid, want dit is groot. 
12. Mem. Wie tog is die man wat die Here vrees? Ht sal hom leer die weg wat hy moet kies. 
13. Noen. Hy self sal vernag in die goeie, en sy nageslag sal die land besit. 
14. Samek. Die verborgenheid van die Here 
is vir die wat Hom vrees, en Sy verbond om hulle dit bekend te maak. 
15. Ajin. My oë is altyddeur op die Here, want Hy sal my voete uit die net uitlei. 
16. Pe. Wend U tot my en wees my genadig, want ek is eensaam en ellendig. 
17. Sade. Die benoudhede van my hart is wyd uitgestrek; lei my uit my angste. 
18. Resj. Aanskou my ellende en my moeite, en vergeef al my sondes. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. !
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes van die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)

Many thanks for this excellent photo which was kindly supplied by Martin Heigan.  

1 comment: