Saturday, 2 May 2015

PSALM 22 - 3rd Section / PSALM 22 - 3de Gedeelte.

Sunday 3 May 2015. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 56:3]
Whenever I am afraid, I will trust in You. 

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 22, - 3rd Section...
1. English - (Amplified Bible Version).
[PSALM 22:22-31]
22. I will declare Your Name to My brethren; in the midst of the congregation I will praise You. 
23. You who fear (revere and worship) the Lord, praise Him! All you offspring of Jacob, glorify Him! Fear, (revere and worship) Him all you offspring of Israel. 
24. For He has not despised or abhorred the affliction of the afflicted; neither has He hidden His face from Him, but when He cried to Him, He heard. 
25 My praise shall be of You in the great congregation, I will pay to Him my vows (made in the time of trouble) before them who fear (revere and worship) Him. 
26. The poor and afflicted shall eat and be satisfied; they shall praise the Lord - they who (diligently) seek for, inquire of and for Him, and require Him (as their greatest need). May your hearts be quickened  now and forever!
27. All the ends of the earth shall remember and turn to the Lord, and all the families of the nations shall bow down and worship before You,
28. For the Kingship and the Kingdom are the Lord's, and He is the Ruler over the nations. 
29. All the mighty ones upon earth shall eat (in thanksgiving) and worship; all they that go to the dust shall bow before Him, even he who cannot keep himself alive. 
30. Posterity shall serve Him; they shall tell of the Lord to the next generation. 
31. They shall come and shall declare His righteousness to a people yet to be born - that He Has done it [that it is finished)!

Sondag 3 Mei 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 56:4]
Die dag as ek vrees, sal ék op U vertrou. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 22, 3de afdeling ......
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 22:23-32]
23. Ek wil U Naam aan my broers vertel, in die vergadering U prys. 
24. Julle wat die Here vrees, prys Hom! Al die nakomelinge van Jakob, vereer Hom! Ja vrees Hom, al die nakomelinge van Israel. 
25. Want Hy het die ellende van die ellendige nie verag of verfoei, en Sy aangesig nie vir hom verberg nie, maar Hy het gehoor toe dié Hom aangeroep het om hulp. 
26. Van U kom my lof in 'n groot vergadering, ek sal my geloftes betaal in teenwoordigheid van die wat Hom vrees. 
27. Die ootmoediges sal eet en versadig word; hulle sal die Here prys, wat na Hom soek; mag julle hart vir ewig lewe!
28. Al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die Here bekeer, en al die geslagte van die nasies, sal voor U aangesig aanbid. 
29. Want die Koninkryk behoort aan die Here, en Hy heers oor die nasies. 
30. Al die grotes van die aarde sal eet en aanbid; almal wat in die stof neerdaal, sal voor Sy aangesig kniel, en wat sy siel nie in die lewe kan hou nie. 
31. 'n Nageslag sal Hom dien; dit sal vertel word van die Here aan die volgende geslag. 
32. Hulle sal aankom en Sy geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore word; want Hy het dit gedoen. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with You, as often as I possibly can. 
/    DV. Sal ek welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)

Cell phone photo, taken in our garden - excellent to use for verses from the Bible. 


1 comment: