Monday, 11 May 2015

PSALM 30.

Tuesday 12 May 2015. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 141:2]
2. May You accept my prayer like incense, my uplifted hands like the evening offering!

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 30.
1. English - (New English Translation)
[Psalm:30:1-5;8-12]
1. I will praise You, O Lord, for You lifted me up, and did not allow my enemies to gloat over me. 
2. O Lord my God, I cried out to You, and You healed me. 
3. O Lord, you pulled me up from Sheol, You rescued me from among those descending into the grave. 
4. Sing to the Lord, you faihfull followers of His, give thanks to His holy Name. 
5. For His anger lasts only a brief moment, and His good favour restores one's life. One may experience sorrow during the night, but joy arrives in the morning.
8. To You, O Lord, I cried out, I begged the Lord for mercy;
9. "What profit is there in taking my life, in my descending into the Pit? Can the dust of the grave praise You? Can it declare Your loyalty?
10. "Hear, O Lord, and have mercy on me! O Lord, deliver me!
11. "Then You turned my lament into dancing; You removed my sackcloth and covered me with joy. 
12. "So now my heart will sing to You and not be silent; O Lord my God, I will always give thanks to You."

Dinsdag 12 Mei 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 141:3]
2. Laat my gebed soos reukwerk voor U aangesig staan, die opheffing van my hande soos die aandoffer. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 30.
2, Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
[Psalm 30:1-6; 9-13]
1. 'n Psalm van Dawid. 
2. Ek sal U verhoog Here, want U het my opgetrek en vyande oor my nie laat bly wees nie. 
3. Here my God, ek het U aangeroep om hulp, en U het my gesond gemaak. 
4. Here, U het my siel uit die doderyk laat opkom; U het my lewend gemaak uit die wat in die kuil neerdaal. 
5. Psalmsing tot eer van die Here, O Sy gunsgenote, en loof dy heilige gedenknaam;
6. Want 'n oomblik is daar in Sy toorn, 'n lewe in Sy goedgunstigheid; saans vernag die geween, maar smôrens is daar gejuig. 
9. Ek het U aangeroep Here, en ek het die Here gesmeek:
10. "Watter voordeel is daar in my bloed as ek neerdaal in die kuil? Sal die stof U loof? Sal dit U trou verkondig? 
11. "Hoor Here, en wees my genadig! Here, wees vir my 'n helper!
12. "U het my weeklag vir my verander in 'n koordans, U het my roukleed losgemaak, en my met vreugde omgord. 
13. "Sodat my eer U kan besing en nie swyg nie. Here, my God, vir ewig sal ek U loof."

Cell phone photo taken in our garden. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I posssibly can. /
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.) No comments:

Post a Comment