Saturday, 31 October 2015

PROVERBS 5, Second section ...

Tuesday 3 November 2015.
WORD OF THE DAY: 
(Proverbs 19:17)
He who has pity on the poor lends to the Lord, and the Lord will repay him for his good deed. 

MESSAGE OF THE DAY: 
PROVERBS 5, Second section ...
1. English - (New English Translation).
(Proverbs 5:8-15)
8. Keep yourself far from her, and do not go near the door of her house,  
9. Lest you give your honour to others, and your years to those without mercy. 
10. Lest strangers (and false teachings) devour your strength and wealth and your labour benefit another man's house. 
11. And at the end of your life you will groan when your flesh and your body are wasted away. 
12. And you will say: "How I hated discipline! My heart spurned reproof!
13. "For I did not obey my teachers and I did not heed my instructors. 
14. "I almost came to complete ruin in the midst of the whole congregation."
15. Drink waters from your own cistern (of a pure marriage relationship) and fresh running waters from your own well. 

Dinsdag 3 November 2015.
WOORD VAN DIE DAG: 
(Spreuke 19:17)
Wie hom ontferm oor die arme, leen aan die Here; en Hy sal hom sy weldaad vergelde. 

BOODSKAP VAN DIE DAG: 
SPREUKE 5, Tweede gedeelte ...
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
(Spreuke 5:8-15)
8. Hou jou weg van haar af, en kom nie naby die deur van haar huis nie, 
9. Sodat jy nie jou bloei aan ander gee, en jou jare aan een wat onbarmhartig is nie;
10. Sodat vreemdes hulle nie versadig met jou vermoë, en jou moeitevolle arbeid in die huis van 'n uitlander kom nie;
11. En jy uiteindelik moet steun as jou liggaam en jou vlees verteer is, 
12. En moet sê: "Hoe het ek die tug gehaat en my hart die kastyding versmaad!
13. "En nie geluister na die stem van my onderwysers, en nie gehoor gegee het aan die wat my geleer het nie!
14. "Amper was ek heeltemal in die ongeluk, in die vergadering en in die gemeente."
15. Drink water uit jou eie reënbak, en strome uit jou eie put. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share some of the Proverbs with you, as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is, en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek sommige van die Spreuke met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.) 
Cell phone photo taken in our garden


2 comments: