Saturday, 31 October 2015

PROVERBS 8, Third Section, (The Excellence of Wisdom). / SPREUKE 8, Derde gedeelte... / (Die Voortreflikheid van Wysheid).

Friday 20 November 2015.
WORD OF THE DAY: 
(Proverbs 16:3)
Commit your works to the Lord, and your plans will be established. 

MESSAGE OF THE DAY: 
PROVERBS 8, Third section - (The Excellence of Wisdom). 
1. English - (New English Translation) 
(Proverbs 8:19-27)
19. "My fruit is better than the purest gold, and what I produce is better than choice silver. 
20. "I walk in the path of righteousness, in the pathway of justice,
21. That I may cause those who love me, to inherit wealth, and thet I may fill their treasuries. 
22. "The Lord created me as the beginning of His works, before His deeds of long ago. 
23. "From eternity I was appointed, from the beginning, from before the world existed. 
24. "When there were no deep oceans I was born, when there were no springs overflowing with water;  
25. "Before the mountains were set in place - before the hills - I was born. 
26. "Before He made the earth and its fields, or the beginnjng of the dust of the world. 
27. When He established the heavens, I was there; when He marked out the horizon over the face of the deep.

Vrydag 20 November 2015.
WOORD VAN DIE DAG: 
(Spreuke 16:3)
Laat jou werke aan die Here oor, dan sal jou planne uitgevoer word. 

BOODSKAP VAN DIE DAG: 
SPREUKE 8, Derde gedeelte, (Die Voortreflikheid van Wysheid).
(Spreuke 8:19-27)
19. "My vrug is beter as goud en as fyn goud, en my opbrings as uitgesoekte silwer.  
20. "Ek wandel op die weg van geregtigheid, in die middel van die paaie van reg, 
21. "Om die wat My liefhet, 'n besitting te laat erwe, en hulle skatkamers maak ek vol. 
22. "Die Here het my berei as eersteling van Sy weg, voor Sy werke, van ouds af. 
23. "Van ewigheid af is ek geformeer, van die begin af, van die voortyd van die aarde af. 
24. "Toe daar nog geen wêreldvloede was nie, is ek gebore; toe fonteine, swaar van water, nog nie daar was nie;
25. "Voordat die berge ingesink het, voor die heuwels is ek gebore; 
26. "Toe Hy die aarde en die velde en al die stoffies van die wêreld nog nie gemaak het nie. 
27. "Toe Hy die hemele berei het, was ek daar; toe Hy 'n kring afgetrek het op die oppervlakte van die wêreldvloed;

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share some of the Proverbs with you, as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is, en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek sommige van die Spreuke met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.) 
Cell phone photo taken in our gardenNo comments:

Post a Comment