Sunday, 25 October 2015

PROVERBS, Chapter 4, Second section ...

Friday 30 October 2015.
WORD OF THE DAY:
(Proverbs 21:13)
If a man shuts his ears to the cry of the poor, he too will cry out, and not be answered. 

MESSAGE OF THE DAY: 
PROVERBS, Chapter 4, 2nd section ...
1. English - (Amplified Bible Version) 
(Proverbs 4:10-18)
10. Hear, O my son, and receive my sayings, and the years of your life shall be many. 
11. I have taught you in the way of skillful and godly Wisdom (which is comprehensive insight into the ways and purposes of God); I have led you in paths of uprightness. 
12. When you walk, your steps shall not be hampered (your path will be clear and open); and when you run, you shall not stumble. 
13. Take firm hold of instruction, do not let go; guard her, for she is your life. 
14. Enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men. 
15. Avoid it, do not go on it; turn from it and pass on. 
16.  For they cannot sleep unless they have caused trouble or vexation; their sleep is taken away unless they have caused someone to fall. 
17. For they eat the bread of wickedness, anf drink the wine of violence. 
18. But the path of the (uncompromisingly) just and righteous is like the light of dawn, that shines more and more (brighter and clearer) until (it reaches its full strength and glory in) the perfect day (to be prepared).  

Vrydag 30 Oktober 2015.
WOORD VAN DIE DAG: 
(Spreuke 21:13)
Wie sy oor toestop vir die geskreeu van die arme, hy sal self ook roep en nie verhoor word nie. 

BOODSKAP VAN DIE DAG: 
SPREUKE, Hoofstuk 4, 2de gedeelte ...
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
(Spreuke 4:10-18)
10. Hoor my seun, en neem my woorde aan; dan sal jou lewensjare  vir jou vermeerder word. 
11. In die weg van die wysheid onderrig ek jou, ek laat jou die spore van opregtheid betree;
12. As jy loop, sal jou treë nie belemmer word nie, en as jy hardloop, sal jy nie struikel nie. 
13. Hou vas aan die tug, laat dit nie los nie; bewaar dit, want dit is jou lewe. 
14. Kom nie op die pad van die goddelose, en betree die weg van die slegtes nie.  
15. Vermy dit, gaan nie daarop nie, wyk daarvan af en gaan verby;
16. Want hulle kan nie slaap as hulle geen kwaad doen nie; en hulle slaap is weg, as hulle nie tot 'n val bring nie. 
17. Want hulle eet brood van goddeloosheid, en drink wyn van geweldadigheid.  
18. Terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die môreglans, wat al helderder word tot die volle dag toe. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share some of the Proverbs with you, as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is, en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek sommige van die Spreuke met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.) 
Cell phone photo, taken in our garden. 


No comments:

Post a Comment