Thursday, 29 October 2015

PROVERBS 6, Forth section, - The wicked man contd... / SPREUKE 6, Vierde gedeelte. - (Die Bose Man, vervolg)...

Monday 8 November 2015.
WORD OF THE DAY:
(Proverbs 12:25)
Anxiety in a person's heart weighs him down, but an encouraging word brings him joy. 

MESSAGE OF THE DAY:
PROVERBS 6. Section 4, - (The Wicked Man, Contd...)
1. English - (Amplified Bible Version).
(Proverbs 6:16-19)
16. There are six things the Lord hates, even seven things that are an abomination to Him:
17. Haughty eyes, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, 
18. A heart that devises wicked plans, feet that are swift to run to evil,  
19. A false witness who pours out lies, and a person who spreads discord among family members. 

Maandag 8 November 2015.
WOORD VAN DIE DAG: 
(Spreuke 12:25)
Bekommernis in die hart van 'n mens druk dit neer, maar 'n vriendelike woord vrolik dit op. 

BOODSKAP VAN DIE DAG: 
SPREUKE 6, Vierde gedeelte. - (Die Bose Man, vervolg ...)
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
(Spreuke 6:16-19)
16. Hierdie ses dinge haat die Here, en sewe is vir Sy siel 'n gruwel:
17. Trotse oë, 'n leuenagtige tong, en hande wat onskuldige bloed vergiet, 
18. 'n Hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop,
19. Een wat as valse getuie leuens uitstrooi, en tussen broers tweedrag saai. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share some of the Proverbs with you, as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is, en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek sommige van die Spreuke met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.) 
Many thanks to Martin Heigan for this very unique photo - '
The sun sets over the "Cradle of Humankind", close to where the Homo naledi and Australopithecus africanus fossils were found. This is also an area where Sabre-Tooth Tigers roamed in abundance.'
(Once again, thank you very much Martin for this very special info. We surely learn something new every day).


2 comments: