Thursday, 15 October 2015

PROVERBS.

Wednesday 21 October 2015.            WORD OF THE DAY:                 (Proverbs 4:6,7).                                    6. Do not forsake wisdom, and she will protect you; love her, and she will guard you.                                            7. Wisdom is supreme- so acquire wisdom, and whatever you acquire, acquire understanding. 

MESSAGE OF THE DAY:
PROVERBS, Chapter 3, 2nd Section ...
1. English - (New English Translation)
(Proverbs 3:7-12)
7. Do not be wise in your own estimation, fear the Lord and turn away from evil. 
8. This will bring healing to your body, and refreshment to your inner self. 
9. Honor the Lord from your wealth and from the first fruits of all your crops;
10. Then your barns will be filled completely, and your vats will overflow with new wine.  
11. My child, do not despise discipline from the Lord, and do not loathe His rebuke. 
12. For the Lord disciplines those He loves, just as a father disciplines the son in whom he delights.  

Woensdag 21 Oktober 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Spreuke 4:6,7)
6. Verlaat wysheid nie, dan sal dit jou bewaar; kry dit lief dan sal dit jou bewaak. 
7. Die beginsel van wysheid is: verwerf wysheid en verwerf insig, deur al wat jy besit. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
SPREUKE, Hoofstuk 3, 2de Gedeelte ...
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
(Spreuke 3:7-12)
7. Wees nie wys in jou eie oë nie; vrees die Here, en wyk af van die kwaad;
8. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. 
9. Vereer die Here uit jou goed, en uit die eerstelinge van al jou inkomste; 
10. Dan sal jou skure vol word van oorvloed, en jou parskuipe oorloop van mos. 
11. My seun, verag die tug van die Here nie, en laat Sy kastyding nie jou weersin wek nie, 
12. Want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, ja, soos 'n vader die seun in wie hy behae het. 

(If it is the will of God Almighty, and by His grace and mercy, it will be my pleasure and privilege to share some of the Proverbs with you, as often as I possibly can. /
As dit die wil van God Almagtig is, en deur Sy genade en barmhartigheid, sal dit vir my 'n vreugde en voorreg wees om sommige van die Spreuke met u te deel, so dikwels as wat ek moontlik kan).
Cell phone photo taken in our garden of mesims, growing next to the swimming pool. 


No comments:

Post a Comment