Saturday, 31 October 2015

PROVERBS 8, THE EXCELLENCE OF WISDOM, First section ... / SPREUKE 8, DIE VOORTREFLIKHEID VAN WYSHEID, - Gedeelte een.

Wednesday  18 November 2015.
WORD OF THE DAY: 
(Proverbs 17:1)
Better is a dry crust of bread where there is quietness, than a house full of feasting with strife. 

MESSAGE OF THE DAY: 
PROVERBS 8, THE EXCELLENCE OF WISDOM. First section ...
1. English - (Amplified Bible Version)
(Proverbs 8:1-9)
1. Does not skillful and Godly Wisdom cry out, and understanding raise her voice, in (contrast to the loose woman)?
2. On top of the heights, beside the way, where the paths meet, stands Wisdom (skillful and godly);  
3. At the gates, at the entrance of the town, at the coming in at the doors, she cries out: 
4. "To you o men I call, and my voice is directed to the sons of men. 
5. "O you simple and thoughtless ones, understand prudence; you (self-confident) fools, be of an understanding heart. 
6. "Hear, for I will speak excellent and princely things; and the opening of my lips shall be for right things. 
7. "For my mouth shall utter truth, and wrongdoing is detestable and loathsome to my lips.  
8. "All the words of my mouth are righteous (upright and in right standing with God); there is nothing contrary to truth or crooked in them. 
9. "They are all plain to him who understands (and opens his heart), and right to those who find knowledge (and live by it)."

Woensdag 18 November 2015.
WOORD VAN DIE DAG: 
(Spreuke 17:1)
Beter is 'n stuk droë brood en rus daarby, as 'n huis vol offermaaltye met getwis. 

BOODSKAP VAN DIE DAG: 
SPREUKE 8, DIE VOORTREFLIKHEID VAN WYSHEID. Eerste gedeelte ...
2. Afrikaans (Ou Afrikaanse Vertaling).
(Spreuke 8:1-9)
1. Roep die Wysheid nie, en verhef die Verstandigheid nie haar stem nie? 
2. Op die top van die hoogtes, langs die weg, op die kruispad van die paaie staan sy, 
3. Aan die kant van die poorte by die uitgang van die stad, by die ingang van die deure roep sy hardop: 
4. "Ek roep na julle manne, en my stem is tot die mensekinders:
5. "Leer tog skranderheid verstaan eenvoudiges, en dwase, leer verstandigheid verstaan. 
6. "Hoor, want ek sal voortreflike dinge spreek, en my lippe gaan oop vir wat reg is.  
7. "Want my verhemelte spreek waarheid, en goddeloosheid is vir my lippe 'n gruwel.   
8. "Al die woorde van my lippe is reg, daarin is niks wat slinks of vals is nie. 
9. "Hulle is almal duidelik vir die verstandige en reg vir die wat kennis gevind het. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share some of the Proverbs with you, as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is, en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek sommige van die Spreuke met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.) 
Cell phone photo taken in the porch of our house. 


No comments:

Post a Comment