Saturday, 24 October 2015

PROVERBS, Chapter 3, Fourth section ...

Weekend 24 & 25 October 2015. 
WORD OF THE DAY: 
(Proverbs 11:17)
The merciful, kind, and generous man benefits himself (for his deeds return to bless him), but he who is cruel and callous (to the wants of others) brings on himself retribution. 

MESSAGE OF THE DAY:
PROVERBS, Chapter 3, Fourth section ...
1. English - (Amplified Bible Version).
(Proverbs 3:21-28)
21. My child, do not let them escape from your sight; but keep sound and godly Wisdom and discretion,
22. So they will give life to your inner self, and a gracious ornament to your neck (your outer self).
23. Then you will walk in your way securely and in confident trust, and your shall not dash your foot or stumble. 
24. When you lie down you shall not be afraid; yes, you shall lie down, and your sleep shall be sweet. 
25. Be not afraid of sudden terror and panic, nor of the stormy blast or the storm and ruin of the wicked when it comes, (for you will be guiltless),
26. For the Lord shall be your confidence, firm and strong, and shall keep your foot from being caught (in a trap or some hidden danger).
27. Withhold not good from those to whom it is due, (its rightful owners), when it is in the power of your hand to do it. 
28. Do not say to your neighbour: "Go, and come again; and tomorrow I will give it," - when you have it with you. 
 
Naweek 24 & 25 Oktober 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
(Spreuke 11:17)
'n Man wat 'n weldaad bewys doen goed aan sy eie siel, maar 'n wreedaard pynig sy eie vlees. 

BOODSKAP VAN DIE DAG: 
SPREUKE, Hoofstuk 3, Vierde gedeelte...
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
(Spreuke 3:21-28)
21. My seun, laat dit nie uit jou oë wyk nie, bewaar beleid en oorleg. 
22. Dan sal dit die lewe wees vir jou siel, en 'n versiersel vir jou hals;
23. Dan sal jy veilig jou weg bewandel en jou voet nie stamp nie;
24. As jy gaan lê, sal jy nie skrik nie, en lê jy, sal jou slaap soet wees. 
25. Jy hoef nie bang te wees vir 'n skielike skrik of vir die ondergang van die goddelose wanneer dit kom nie;
26. Want die Here sal jou vertroue wees, en Hy sal jou voet bewaar vir die strik. 
27. Hou 'n weldaad nie terug van hom aan wie dit toekom, as dit in jou mag is om dit te doen nie. 
28. Sê nie vir jou naaste nie: "Gaan en kom terug, dan sal ek môre gee" - terwyl jy dit het nie. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share some Proverbs with you, as often as I possibly can ...
/ As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en goedertierenheid, sal ek sommige Spreuke met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan ...)
Many thanks to Rosan Marais who kindly submitted this pic, and powerful message to me. 
No comments:

Post a Comment