Saturday, 31 October 2015

PROVERBS 8, Second section, (The Excellence of Wisdom). / SPREUKE 8, Tweede gedeelte, (Die Voortreflikheid van Wysheid) ...

Thursday 19 November 2015.
WORD OF THE DAY: 
(Proverbs 14:26)
In the fear of the Lord one has strong confidence, and it will be a refuge for his children. 

MESSAGE OF THE DAY: 
PROVERBS 8, Second section. (The Excellence of Wisdom).
1. English - (Amplified Bible Version) 
(Proverbs 8:10-18)
10. "0 receive my instruction in preference to (striving for) silver, and knowlegde rather than choice gold, 
 11. "For skillful and Godly Wisdom is better than rubies or pearls, and all the things that may be desired, are not to be compared to it.  
12. "I Wisdom, (from God), make prudence my dwelling, and I find out knowledge and discretion. 
13. "The reverent fear and worshipful awe of the Lord (includes): the hatred of evil; pride, arrogance, the evil way, and perverted and twisted speech I hate.  
14. "I have counsel and sound knowledge, I have understanding, I have might and power.  
15. "By me kings reign and rulers decree justice. 
16. "By me princes rule, and nobles, even all the judges and governers of the earth. 
17. "I love those who love me, and those who seek me early and diligently shall find me. 
18. "Riches and honour are with me, enduring wealth and righteousness (uprightness in every area and relation, and right standing with God).

Donderdag 19 November 2015.
WOORD VAN DIE DAG: 
(Spreuke 14:26)
In die vrees van die Here lê 'n sterk sekerheid, ook vir die kinders van 'n sodanige sal daar 'n toevlug wees. 

BOODSKAP VAN DIE DAG: 
SPREUKE 8, Tweede gedeelte. (Die Voortreflikheid van Wysheid).
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
(Spreuke 8:10-18)
10. "Neem my tug aan, en nie silwer nie, en kennis liewer as uitgesoekte goud. 
11. "Want wysheid is beter as korale, en al die kleinode kan daar nie mee vergelyk word nie. 
12. "Ek, Wysheid, is vertroud met die skranderheid, en ek vind kennis van regte oorleg. 
13. "Die vrees van die Here is om te haat wat sleg is; hoogmoed en trotsheid, en 'n slegte wandel, en 'n huigelagtige mond haat ek. 
14. "Raad en beleid is myne, ek is die insig, sterkte is myne. 
15. "Deur my regeer die konings en stel die maghebbers vas wat reg is;
16. "Deur my heers die vorste en die edeles, al die regters van die aarde. 
17. "Ék het lief die wat my liefhet, en die wat my soek, sal my vind. 
18."Rykdom en eer is by my, duursame goed en geregtigheid."
 
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share some of the Proverbs with you, as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is, en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek sommige van die Spreuke met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.) 
Cell phone photo taken in our garden


No comments:

Post a Comment