Saturday, 31 October 2015

PROVERBS 5, Third section ... / SPREUKE 5, Derde gedeelte ...

Wednesday 4 November 2015.
WORD OF THE DAY: 
(Proverbs 14:20)
A poor person is disliked even by his neighbours, but those who love the rich are many.  

MESSAGE OF THE DAY: 
PROVERBS 5, Third section ...
1. English - (New English Translation & Amplified Bible Version).
(Proverbs 5:16 23)
16. Should your offspring be dispersed abroad as water brooks in the street?
17. (Confine yourself to your own wife) let your children be for you alone, and not the children of strangers with you. 
18. Let your fountain (of human life) be blessed (with the rewards of fidelity), and rejoice in the wife of your youth.  
19. Let her be as the the loving hind and pleasant doe (tender, gentle, attractive) - let her bosom satisfy you at all times, and always be transported with delight in her love. 
20. Why should you, my son, be infatuated with a loose woman, enbrace the bosom of an outsider, and go astray?
21. For the days of man are directly before the eyes of the Lord, and He (Who would have us live soberly, chastely, and godly) carefully weighs all man's goings. 
22. His own iniquities shall ensnare the wicked man, and he shall be held with the cords of his sin. 
23. He will die for lack of discipline and instruction, and in the greatness of his folly he will he will go astray and be lost. 

Woensdag 4 November 2015.
WOORD VAN DIE DAG: 
(Spreuke 14:20)
Die arme word selfs deur sy naaste gehaat, maar die vriende van die ryke is talryk. 

BOODSKAP VAN DIE DAG: 
SPREUKE 5, Derde gedeelte ...
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
(Spreuke 5:16-23)
16. Sal jou fonteine buitentoe oorstroom, waterstrome op die pleine? 
17. Hulle moet vir jou alleen wees, en nie vir 'n ander saam met jou nie. 
18. Mag jou fontein geseënd wees, en verheug jou oor die vrou van jou jeug - 
19. Die lieflike wildsbokkie en die aanvallige steenbokkie; laat haar boesem jou altyd vermaak, mag jy in haar liefde gedurigdeur bedwelmd wees. 
20. Maar waarom sou jy my seun, by 'n vreemde bedwelmd raak en die boesem van 'n ontugtige omhels?
21. Want elke mens se weë is voor die oë van die Here, en Hy weeg al sy gange. 
22. Sy eie ongeregtighede vang hom, die goddelose, en in die vangstrikke van sy sonde word hy vasgehou. 
23. Hy sal sterf deur gebrek aan tug, en deur die grootheid van sy dwaasheid sal hy dwaal. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share some of the Proverbs with you, as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is, en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek sommige van die Spreuke met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.) 
Many thanks for this pic from "Jesus Lifestyle", kindly presented to me by Alta van Vuuren. No comments:

Post a Comment