Thursday, 29 October 2015

PROVERBS 7, Second section, - (The Crafty Harlot). / SPREUKE 7, Tweede gedeelte, - (Die Ontugtige vrou).

Friday 13 November2015.
WORD OF THE DAY:
(Proverbs 13:22)
A benevolent person leaves an inheritance for his grandchildren, but the wealth of a sinner is stored up for the righteous. 

MESSAGE OF THE DAY: 
PROVERBS 7, second section. (The Crafty Harlot).
1. English - (Amplified Bible Version).
(Proverbs 7:10-18)
10. And behold, there met him a woman, dressed as a harlot and sly and cunning of heart. 
11. She is turbulent and willful; her feet stay not in her house;
12. Now in the streets, now in the marketplaces, she sets her ambush at every corner. 
13. So she caught him and kissed him, and with impudent face she said to him: 
14. "Sacrifices of peace offerings were due from me; this day I paid my vows. 
15. "So I came forth to meet you (that you might share with me the feast from my offering), diligently I sought your face, and I have found you.   
16. "I have spread my couch with rugs and cushions of tapestry, with striped sheets of fine linen of Egypt. 
17. "I have perfumed my bed with myrrh, aloes, and cinnamon. 
18. "Come, let us take our fill of love until morning; let us console and delight ourselves with love."

Vrydag 13 November 2015.
WOORD VAN DIE DAG: 
(Spreuke 13:22) 
'n Goeie mens laat sy kindskinders erwe, maar die vermoë van die sondaar word vir die regverdige weggebêre. 

BOODSKAP VAN DIE DAG: 
SPREUKE 7, Tweede gedeelte. (Die Ontugtige vrou)...
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
(Spreuke 7:10-18)
10. En kyk, daar kom 'n vrou hom tegemoet, soos 'n hoer aangetrek en lustig van hart -
11. Sy is onrustig en losbandig, haar voete kan nie in haar huis bly nie -
12. Nou buitekant, dan weer op die pleine, en sy staan by elke hoek en loer. 
13. En sy het hom gegryp en hom gesoen, met 'n onbeskaamde gesig vir hom gesê:
14. "Ek moes dankoffers bring, vandag het ek my geloftes betaal;
15. "Daarom het ek uitgegaan om jou te ontmoet, om jou aangesig te soek, en ek het jou gekry. 
16. "Ek het my bed met dekens opgemaak, met bont spreie van Egiptiese linne; 
17. "Ek het my bed besprinkel met mirre, allewee en kaneel -
18. "Kom, laat ons dronk word van liefde tot die môre toe, laat ons mekaar vrolik maak in welluste. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share some of the Proverbs with you, as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is, en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek sommige van die Spreuke met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.) 
Cell phone photo taken in our garden


1 comment: