Saturday, 8 August 2015

PSALM 119.

Wednesday 19 August 2015.
WORD OF THE DAY:
[Psalm 139:5,6]
5. You hem me in - behind and before; You have laid Your hand upon me. 
6. Such knowledge is too wonderful for me, too lofty for me to attain. 

MESSAGE OF THE DAY: 
PSALM 119, ......  Teth.
1. English - (New International Version.)
[Psalm 119:65-72]
65. Do good to Your servant according to Your Word, O Lord. 
66. Teach me knowledge and good judgement, for I believe in Your commands. 
67. Before I was afflicted I went astray, but now I obey Your Word. 
68. You are good, and what You do is good; teach me Your decrees. 
69. Though the arrogant have smeared me with lies, I keep Your precepts with all my heart. 
70. Their hearts are callous and unfeeling, but I delight in Your law. 
71. It was good for me to be afflicted, so that I might learn Your decrees. 
72. The law from Your mouth is more precious to me, than thousands of pieces of gold and silver. 

Woensdag 19 Augustus 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 139:5,6]
5. U sluit my in van agter en van voor, U lê U hand op my. 
6. Om dit te begryp, is te wonderbaar vir my, te hoog: ek kan daar nie by nie. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 119,  ........  Tet.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 119:65-72]
65. U het goed gedoen aan U kneg, Here, na U Woord. 
66. Leer my 'n goeie insig en kennis, want ek glo aan U gebooie. 
67. Voordat ek verdruk was, het ek gedwaal; maar nou onderhou ek U Woord. 
68. U is goed en doen goed; leer mu U insettinge. 
69. Vermeteles het my leuens toegedig, maar ék bewaar van ganser harte U bevele. 
70.  Hulle hart is ongevoelig soos vet; maar ék verlustig my in U wet. 
71. Dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek U insettinge sou leer. 
72. Die wet van U mond is vir my beter as duisende stukke goud en silwer. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. / 
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)

Many thanks for this very true statement that I found on Face Book. 

No comments:

Post a Comment