Sunday, 9 August 2015

PSALM 119.

Friday 21 August 2015.
WORD OF THE DAY:
[Psalm 125:1]
Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken but endures forever. 

MESSAGE OF THE DAY: 
PSALM 119, ......  Kaph.
1. English - (New International Version.)
[Psalm 119:81-88]
81. My soul faints with longing for Your salvation, but I have put my faith in Your Word. 
82. My eyes fail, looking for Your promise; I say: "When will You comfort me?"
83. Though I am like a wineskin in the smoke, I do not forget Your decrees. 
84. How long must Your servant wait? When will You punish my persecutors? 
85. The arrogant dig pitfalls for me, contrary to Your law.  
86. All Your commands are trustworthy; help me, for men persecute me without cause. 
87. They almost wiped me from the earth, but I have not forsaken Your precepts. 
88. Preserve my life according to Your love, and I will obey the statutes of Your mouth. 

Vrydag 21 Augustus 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 125:1]
Die wat op die Here vertrou, is soos die berg Sion wat nie wankel nie, maar bly tot in ewigheid.

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 119,  ........  Kaf.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 119:81-88]
81. My siel smag na U heil; op U Woord wag ek. 
82. My oë smag na U belofte en sê: "Wanneer sal U my vertroos?" 
83. Want ek het geword soos 'n leersak in die rook; U insettinge het ek nie vergeet nie. 
84. Hoeveel sal die dae van U kneg wees? Wanneer sal U gerig oefen onder my vervolgers?
85. Vermeteles het vir my kuile gegrawe, hulle wat nie lewe na U wet nie. 
86. Al U gebooie is waarheid; hulle vervolg my sonder oorsaak; help my!
87. Hulle het my amper vernietig op die aarde; maar ék het U bevele nie verlaat nie. 
88. Maak my lewend na U goedertierenheid, dat ek die getuienis van U mond kan onderhou. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. / 
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to Martin Heigan for this very  exceptional photo which I could use as background.  

No comments:

Post a Comment