Wednesday, 12 August 2015

PSALM 119.

Tuesday 25 August 2015.
WORD OF THE DAY:
[Psalm 69:34]
Let heaven and earth praise Him, the seas and everything that moves in them. 

MESSAGE OF THE DAY: 
PSALM 119, ......  Samekh.
1. English - (New English Translation.)
[Psalm 119:113-120]
113. I hate people with divided loyalties, but I love Your law. 
114. You are my Hiding Place and my Shield. I find hope in Your Word. 
115. Turn away from me, you evil men, so that I can observe the commands of my God. 
116. Sustain me as You promised, so that I will live. Do not disappoint me!
117. Support me, so that I will be delivered. Then I will focus on Your statutes continually. 
118. You despise all who stray from Your statutes, for they are deceptive and unreliable. 
119. You remove all the wicked of the earth like slag. Therefore I love Your rules. 
120. My body trembles because I fear You, I am afraid of Your judgements. 

Dinsdag 25 Augustus 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 69:35]
Laat hemel en aarde Hom prys, die see en alles wat daarin roer. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 119,  ........  Samek.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 119:113-120]
113. Twyfelaars haat ek, maar U wet het ek lief. 
114. U is my Skuilplek en my Skild; op U Woord wag ek. 
115. Gaan weg van my kwaaddoeners, dat ek die gebooie van my God kan bewaar!
116. Ondersteun my volgens U belofte, dat ek kan lewe; en maak my nie beskaamd vanweë my hoop nie.  
117. Steun my, dat ek verlos word; dan sal ek altyddeur op U insettinge let. 
118. U verag almal wat van U insettinge afdwaal, want hulle bedrieëry is leuens. 
119. U ruim al die goddelose van die aarde weg soos skuim; daarom het ek U getuienisse lief. 
120. My vlees sidder van skrik vir U, en ek vrees vir U oordele. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. / 
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks for this short prayer, to whoever published it. Be blesssed. 

2 comments: