Saturday, 8 August 2015

PSALM 119.

Thursday 20 August 2015.
WORD OF THE DAY:
[Psalm 62:8]
Trust in Him at all times, O people; pour out your hearts to Him, for God is our refuge. Selah. 

MESSAGE OF THE DAY: 
PSALM 119, ......  Yodh.
1. English - (New International Version.)
[Psalm 119:73-80]
73. Your hands made me and formed me; give me understanding to learn Your commands. 
74. May those who fear You rejoice when they see me, for I have put my hope in Your Word. 
75. I know O Lord, that Your laws are righteous, and in faithfulness You have afflicted me. 
76. May Your unfailing love be my comfort, according to Your promise to Your servant. 
77. Let Your compassion come to me that I may live, for Your law is my delight. 
78. May the arrogant be put to shame for wronging me without cause; but I will meditate on Your precepts. 
79.  May those who fear You, turn to me; those who understand Your statutes. 
80. May my heart be blameless towards Your decrees, that I may not be put to shame.  

Donderdag 20 Augustus 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 62:9]
Vertrou op Hom altyd, o volk! Stort julle hart uit voor Sy aangesig! God is 'n toevlug vir ons. Sela. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 119,  ........  Yod.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 119:73-80]
73. U hande het my gemaak en my toeberei; maak my verstandig, dat ek U gebooie kan leer. 
74. Die wat U vrees, sien my, en hulle is bly; want op U Woord wag ek. 
75. Ek weet Here, dat U oordele regverdig is, en dat U my uit getrouheid verdruk het. 
76. Laat tog U goedertierenheid wees om my te troos, volgens U belofte aan U kneg. 
77. Laat U barmhartighede oor my kom, dat ek kan lewe; want U wet is my verlustiging. 
78. Laat die vermeteles beskaamd staan, omdat hulle sonder oorsaak my onregverdig behandel het; maar ék oordink U bevele. 
79. Laat die wat U vrees na my terugkeer, en die wat U getuienisse ken. 
80. Laat my hart opreg wees in U insettinge, sodat ek nie beskaamd hoef te staan nie. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. / 
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)

Cell phone photo taken in our garden. 

2 comments: