Friday, 10 July 2015

PSALM 104, Second section... Tweede seksie...

Saturday 11 July 2015. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 90:14]
Satisfy us in the morning with Your unfailing love, that we may sing for joy, and be glad all our days. 

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 104, Second section...
1. English- (New International Version)
[Psalm 104:11-19]
11. They give water to all the beasts of the field; the wild donkeys quench their thirst. 
12. The birds of the air nest by the waters; they sing among the branches. 
13. He waters the mountains from His upper chambers; the earth is satisfied by the fruit of His work. 
14. He makes grass grow for the cattle, and plants for man to cultivate - bringing forth food from the earth:
15. Wine that gladdens the heart of man, oil to make his face shine, and bread that sustains the heart.  
16. The trees of the Lord are well watered, the cedars of Lebanon that He planted. 
17. There the birds make their nests; the stork has its home in the pine trees.
18. The high mountains belong to the wild goats; the crags are a refuge for the coneys. 
19. The moon marks off the seasons, and the sun knows when to go down. 

Saterdag 11 Julie 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 90:14]
Versadig ons in die môre met U goedertierenheid, sodat ons kan jubel en bly wees in al ons dae. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 104, Tweede gedeelte...
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 104:11-19]
11. Hulle laat al die diere van die veld drink; die wilde-esels les hulle dors. 
12. By hulle woon die voëls van die hemel; tussen die takke uit laat hulle die stem hoor. 
13. Hy laat die berge drink uit Sy boonste kamers; die aarde word versadig uit die vrug van U werke. 
14. Hy laat die gras uitspruit vir die diere en plante tot diens van die mens: om broodkoring uit die aarde te laat voortkom,
15. En dat wyn die mens se hart kan bly maak; om die aangesig te laat blink van olie, en dat brood die mens se hart kan versterk. 
16. Die bome van die Here word versadig, die seders van die Libanon wat Hy geplant het; 
17. Waar die voëls hulle neste maak, die ooievaar wie se huis die sipresse is. 
18. Die hoë berge is vir die steenbokke, die rotse is 'n skuilplek vir die dasse. 
19. Hy het die maan gemaak vir die vaste tye; die son ken sy tyd om onder te gaan. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. 
/
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)

No comments:

Post a Comment