Friday, 3 July 2015

PSALM 96, Second section... / Tweede gedeelte...

Saturday 4 July 2015.  
WORD OF THE DAY:
[Psalm 113:3,4]
3. From the rising of the sun to the going down of it, and from east to west, the Name of the Lord is to be praised. 
4. The Lord is high above all nations, and His glory above the heavens. 

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 96, Second section...
1. English - (Amplified Bible Version)
[Psalm 96:8-13]
8. Give to the Lord the glory due to His Name; bring an offering and come (before Him) into His courts. 
9. O, worship the Lord in the beauty of holiness; tremble before and reverently fear Him, all the earth.  
10. Say among the nations that the Lord reigns; the earth also is established, so it cannot be moved; He shall judge and rule the people righteously and with justice.  
11. Let the heavens be glad, and let the earth rejoice; let the sea roar, and all the things which fill it;
12. Let the field be exultant, and all that is in it! Then shall all the trees of the wood sing for joy -
13. Before the Lord, for He comes, for He comes to judge and govern the earth! He shall judge the world with righteousness and justice and the peoples with His faithfulness and truth.   

Saterdag 4 Julie 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
[Psslm 113:3,4]
3. Van die opgang van die son tot by sy ondergang moet die Naam van die Here geloof word.  
4. Die Here is hoog bo al die nasies; bo die hemele is sy heerlikheid. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 96, Tweede gedeelte...
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 96:8-13]
8. Gee aan die Here die eer van Sy Naam, bring offers en kom in Sy voorhowe. 
9. Aanbid die Here in heilige gewaad; beef voor Sy aangesig, o ganse aarde!
10. Sê onder die volke: "Die Here is Koning!" Ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Hy sal die volke regverdig oordeel. 
11. Laat die hemele bly wees en die aarde juig; laat die see en sy volheid bruis. 
12. Laat die veld juig en al wat daarin is; dan sal al die bome van die bos jubel -
13. Voor die aangesig van die Here; want Hy kom, want Hy kom om die aarde te oordeel; Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke in Sy trou. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. /
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks for this beautiful and inspiring photo that I could use as illustration of my blog. I do appreciate that. 

No comments:

Post a Comment