Wednesday, 15 July 2015

PSALM 106, Second section ... / Tweede gedeelte ...

Friday 17 July 2015.
WORD OF THE DAY:
[Psalm 8:1]
O Lord, our Lord, how magnificent is Your reputation throughout the earth! You reveal Your majesty in the heavens above. 
 
MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 106, Second section ...
1. English - (New English Translation)
[Psalm 104:18-29]
18. Fire burned their group; the flames scorched the wicked. 
19. They made an image of a calf at Horeb, and worshiped a metal idol. 
20. They traded their majestic God for the image of an ox that eats grass. 
21. They rejected the God Who delivered them, the One Who performed great deeds in Egypt,
22. Amazing feats in the land of Ham, mighty acts by the Red Sea. 
23. He treatened to destroy them, but Moses, His chosen one, interceded with Him and turned back His destructive anger. 
24. They rejected the fruitful land; they did not believe His promise.  
25. They grumbled in their tents; they did not obey the Lord. 
26. So He made a solemn vow that He would make them die in the desert. 
27. Make their descendants die among the nations, and scatter them among foreign lands. 
28. They worshiped Baal of Peor, and ate sacrifices offered to the dead. 
29. They made the Lord angry by their actions, and a plague broke out among them. 

Vrydag 17 Julie 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 8:2]
O Here, onse Here, hoe heerlik is U Naam op die ganse aarde! U wat U majesteit gelê het op die hemele. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 106, Tweede gedeelte ...
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 106:18-29]
18. En 'n vuur het gebrand onder hulle bende, 'n vlam die goddelose aan die brand gesteek. 
19. Hulle het by Horeb 'n kalf gemaak, en gebuig voor 'n gegote beeld. 
20. En hulle het hul heerlikheid verruil vir die afbeelding van 'n bees waf gras eet. 
21. Hulle het God vergeet, hulle Verlosser, wat groot dinge gedoen het in Egipte,
22. Wonders in die land van Gam, vreeslike dinge by die Skelfsee. 
23. Toe het Hy gesê dat Hy hulle sou verdelg, as Moses, Sy uitverkorene, nie voor Sy aangesig in die bres gaan staan het, om Sy grimmigheid af te keer, dat Hy nie sou vernietig nie. 
24. Hulle het ook die kosbare land versmaad, Sy Woord nie geglo nie. 
25. En hulle het gemurmureer in hul tente, na die stem van die Here nie geluister nie. 
26. Toe het Hy Sy hand teen hulle opgehef om hulle neer te slaan in die woestyn, 
27. En om hulle nageslag te versprei onder die nasies, en hulle te verstrooi in die lande. 
28. Ook het hulle hul aan Baäl-Peor gekoppel en die offerandes aan die dooies geëet;
29. En hulle het die Here geterg deur hul dade, sodat 'n plaag onder hulle uitgebreek het. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. /
DV. Sal sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to Martin Heigan, for kindly providing this beautiful photo to illustrate this Bible verse. 


No comments:

Post a Comment