Saturday, 25 July 2015

PSALM 112.

Tuesday 28 July 2015.
WORD OF THE DAY: 
[Psalm 110:4]
The Lord Has sworn and will not revoke or change it: You are a priest forever; after the manner and order of Melchizedek. 

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 112.
1. English - (Amplified Bible Version) 
[Psalm 112:1-10]
1. Praise the Lord! (Hallelujah!) Blessed (happy, fortunate, to be envied) is the man who fears (reveres and worships) the Lord, who delights greatly in His commandments.  
2. His (spiritual) offspring shall be mighty upon earth; the generation of the upright shall be blessed. 
3. Prosperity and welfare are in his house, and his righteousness endures forever. 
4. Light arises in the darkness for the upright, gracious, compassionate and just (who are in right standing with God).
5. It is well with the man who deals generously and lends, who conducts his affairs with justice. 
6. He will not be moved forever; the (uncompromisingly) righteous (the upright, in right standing with God), shall be in everlasting remembrance. 
7. He shall not be afraid of evil tidings; his heart is firmly fixed, trusting (leaning on and being confident) in the Lord. 
8. His heart is established and steady, he will not be afraid while he waits to see his desire established upon his adversaries. 
9. He has distributed freely (he has given to the poor and needy); his righteousness (uprightness and right standing with God) endures forever; his horn shall be exalted in honour. 
10. The wicked man will see it and be grieved and angered, he will gnash with his teeth and disappear (in despair); the desire of the wicked shall perish and come to nothing. 

Dinsdag 28 Julie 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 110:4]
Die Here het gesweer en dit sal Hom nie berou nie: U is priester vir ewig, volgens die orde van Mekgisédek. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 112.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling.)
[Psalm 112:1-10]
1. HALLELUJA! Alef. Welgeluksalig is die man wat die Here vrees, Bet. Wat 'n groot welbehae in sy gebooie het. 
2. Gimel. Sy nageslag sal geweldig wees op die aarde; Dalet. die geslag van die opregtes sal geseën word. 
3. He. Oorvloed en rykdom is in sy huis; Wau. en sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid. 
4. Sajin. Vir die opregtes gaan Hy op as 'n lig in die duisternis: Get. genadig en barmhartig en regverdig. 
5. Tet. Gelukkig is die man wat hom ontferm en uitleen, Jod. wat sy sake volgens reg besorg. 
6. Kaf. Want hy sal nooit wankel nie; Lamed. die regverdige sal in ewige gedagtenis wees. 
7. Mem. Hy vrees nie vir slegte tyding nie; Noen. sy hart is gerus, vol vertroue op die Here. 
8. Samek. Vas is sy hart, hy vrees nie, Ajin. totdat hy op sy teëstanders neersien. 
9. Pe. Hy strooi uit, hy gee aan die behoeftiges; Sade. sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid; Kof. sy horing word verhoog in eer. 
10. Resj. Die goddelose sien dit en is vererg; Sjin. hy kners met sy tande en smelt weg; Tau. die begeerte van die goddelose mense vergaan. 
 
(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. /
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels  as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to Rosan Marais for this beautiful back ground photo! 


No comments:

Post a Comment